Onderscheidingenbeleid Sportvisserij Zuidwest nederland


Artikel 1 Juridische grondslag
Deze beleidsregel vindt haar juridische grondslag in artikel 4 en 5 van de Statuten Sportvisserij ZWN.
Artikel 2 Doel
Het Federatiebestuur Sportvisserij ZWN heeft de behoefte om personen te kunnen onderscheiden die zich op een bijzondere manier verdienstelijk hebben gemaakt voor Sportvisserij ZWN en/of de hengelsport in het algemeen.
Artikel 3 Onderscheidingen
1. Gouden Federatiespeld
2. Zilveren Federatiespeld
3. Erepenning Sportvisserij ZWN
4. Sportvisserij ZWN attentie 100-jarig jubileum
Artikel 4 Leden van verdienste/Gouden Federatiespeld
1. Bij unaniem besluit draagt het Federatiebestuur aan de Algemene Ledenvergadering personen voor ter
benoeming tot lid van verdienste, op grond van het bepaalde daartoe in de statuten.
2. Bij de benoeming tot lid van verdienste behoren de volgende versierselen/attenties: De gouden
federatiespeld en een attentie onder couvert.
Artikel 5 Zilveren Federatiespeld
1. Het Federatiebestuur benoemt (op voordracht) een persoon, die zich gedurende -minimaal- 25 jaar,
plaatselijk en/of regionaal verdienstelijk heeft gemaakt voor de hengelsport, bijvoorbeeld als
verenigingsbestuurder, federatief bestuurs- of commissielid of anderszins (éénmalig) een bijzondere
prestatie heeft geleverd. In het laatste geval te denken aan bijvoorbeeld het behalen van een wereldkampioenschap.
Het Federatiebestuur is bevoegd in uitzonderlijke gevallen van deze beleidsregel af te wijken, indien
dit naar het oordeel van het bestuur nodig is.
2. Verenigingen die van mening zijn dat een lid van hun vereniging op grond van zijn verdiensten in aanmerking
komt voor dit versiersel doen een schriftelijke, gemotiveerde voordracht aan het Federatiebestuur.
3. Bij de benoeming tot drager van de Zilveren Federatiespeld behoren de volgende versierselen/attenties:
Een Federatiespeld in zilver en een attentie onder couvert.
Artikel 6 Erepenning
1. Voor deze onderscheiding komen jubilerende hengelsportverenigingen in aanmerking wanneer zij 25, 40, 50
of 75 jaar bestaan.
2. De vereniging die meent in aanmerking te komen voor deze onderscheiding dient dit schriftelijk kenbaar te
maken aan het Federatiebestuur.
Artikel 7 Sportvisserij ZWN attentie 100 jarig jubileum
1. Voor deze onderscheiding komen jubilerende hengelsportverenigingen in aanmerking wanneer zij
100 jaar bestaan.
2. De vereniging die meent in aanmerking te komen voor deze onderscheiding dient dit schriftelijk kenbaar te
maken aan het Federatiebestuur.
Artikel 8 Uitvoering
De uitvoering van deze beleidsregel berust bij het Dagelijks Bestuur
Artikel 9 Inwerkingtreding
Deze beleidsregel treedt in werking nadat zij is goedgekeurd door het Federatiebestuur
Artikel 10 Wijziging
Wijziging van deze beleidsregel behoeft de goedkeuring van het Federatiebestuur.

Goedgekeurd in de vergadering van het Federatiebestuur van april 2005 en aangepast april 2008

De onderscheidingen worden tijdens de Algemene Ledenvergadering en de regiobijeenkomsten van Sportvisserij Zuidwest Nederland uitgereikt door het bestuur van Sportvisserij Zuidwest Nederland.