Sport- en beroepsvisserij samen op het Volkerak-Zoommeer

0 4991
25 okt

De visserij op het Volkerak-Zoommeer kent tumultueuze tijden. Het water verandert, de visstand verandert en de vangsten veranderen. Sportvissers zien hun vangsten al jaren gestaag teruglopen, terwijl de beroepsvissers nog altijd met grote zegens te werk gaan om vis uit dit water te halen. Dit is voor veel sportvissers onbegrijpelijk en dit voorjaar is commotie ontstaan over de visserij op het Volkerak-Zoommeer. Om die reden heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland in maart een informatiebijeenkomst georganiseerd om te luisteren naar de kritische geluiden van onze achterban. De afgelopen periode hebben we hard gewerkt aan het maken van aanvullende afspraken met de beroepsvisserij wat geresulteerd heeft in het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer en Sportvisserij Zuidwest Nederland.

Situatie sport- en beroepsvisserij

Op het Volkerak-Zoommeer vissen zowel sportvisserij als beroepsvisserij met een machtiging van de Nederlandse Staat. Deze machtiging verplicht beide partijen om overeenstemming te bereiken over het te voeren visserijbeheer. We maken daarom afspraken die we vastleggen in een visplan. Zonder visplan mogen sport- en beroepsvissers niet op het Volkerak-Zoommeer vissen.

Naast deze machtiging is een vergunning voor de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft deze van zowel de Provincie Zeeland als Zuid-Holland. Daarmee hebben wij alle benodigde toestemmingen om sportvissers op het Volkerak-Zoommeer te laten vissen.

Dit voorjaar heeft de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer bij beide provincies een verlenging van hun vorige Nb-wetvergunning aangevraagd. De beroepsvissers hebben op dit moment enkel een Nb-wetvergunning van de Provincie Zeeland. Hiermee mogen de vijf beroepsvissers op het Zeeuwse deel (ongeveer tot de meest noordelijke brug (N257) over het Schelde-Rijnkanaal) vissen. Het is nog even afwachten of de Nb-wetvergunning ook wordt verleend door de Provincie Zuid-Holland voor het Volkerak.

Actueel onderzoek visstand

Dit najaar vindt mede op verzoek van Sportvisserij Zuidwest Nederland een uitgebreid onderzoek naar de visstand plaats. Gerenommeerde visserijdeskundigen zullen de uitkomsten van dit onderzoek samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij tegen het licht houden. Vervolgens wordt bekeken of op basis hiervan de quota voor brasem en snoekbaars (bijvangst) van de zegenvisserij bijgesteld moeten worden. Het huidige visplan 2016-2020 zal hierna vervangen worden door een kort en bondig nieuw plan.

Afspraken visserij

Met ingang van 2017 geldt een terugzetplicht van de (bijgevangen) snoekbaars in de zegenvisserij in de periode 15 februari t/m 31 maart. Aangezien snoekbaars zich dan klaar maakt voor de paai en zich concentreert, is afgesproken dat alle met de zegen gevangen snoekbaars vanaf 15 februari wordt teruggezet.

Tevens is de maximummaat van snoekbaars verlaagd van 75 cm naar 70 cm. Deze nieuwe maximummaat gaat per 1 januari 2017 ook in voor sportvissers. Door deze maatregel worden de grote vrouwtjes beschermd die voor veel nageslacht zorgen. Daarnaast blijven meer grote snoekbaarzen beschikbaar voor de hengelsport.

Transparantie beroepsvisserij

Sportvisserij Zuidwest Nederland gaat meer inzicht geven in de visserij op het Volkerak-Zoommeer. Sportvissers hebben behoefte aan meer transparantie en daarom zal op www.sportvisserijzwn.nl een zo duidelijk mogelijk overzicht worden geplaatst met alle visgebieden, visseizoenen, visserijvaartuigen, etc. Op deze manier verdwijnt de onduidelijkheid over wie, waar en wanneer mag vissen en kunnen sportvissers als ‘ogen en oren’ op het water worden ingezet om stroperij en overtredingen te signaleren.

Controle en handhaving

De controle en handhaving van de visserij wordt aangescherpt. BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland zullen meer controles op de onderling gemaakte afspraken uitvoeren. Tevens wordt het meldingssysteem - beroepsvissers kondigen hun zegenvisserij 24 uur vooraf aan – geactualiseerd en verbeterd.

Goed voorbeeld

De relatie met de beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer is goed en constructief en is een voorbeeld voor andere wateren/situaties.

Foto: namens Sportvisserij Zuidwest Nederland ondertekenen Ben Biondina (secretaris) en Wil van Gils (penningmeester) de samenwerkingsovereenkomst. Namens de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer ondertekenen Peter Kooistra (voorzitter) en Frank Mous (secretaris) de samenwerkingsovereenkomst.
Gerelateerde berichten
29 09 2016 Samenwerking tussen Sportvisserij Zuidwest Nederland en Stichting RAVON 0 1991 Op 28 september hebben Rob van Westrienen, directeur van Stichting RAVON en Eric Marteijn, voorzitter van Sportvisserij Zuidwest Nederland een privaatrechtelijke toestemming visstandbemonstering met schepnetten ondertekend welke geldig is voor een periode van twee jaar. 21 06 2016 Beleidsplan 2016-2020 - Samen naar Buiten 0 3536 Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft een nieuw beleidsplan vastgesteld voor de periode 2016-2020. Om de gewenste inbreng te krijgen zijn we ons gebied in gegaan en hebben we 16 regiobijeenkomsten georganiseerd waar in totaal 97 hengelsportverenigingen bij aanwezig zijn geweest. Tijdens deze avonden is vooral geluisterd naar de verenigingen: wat zijn volgens onze verenigingen de belangrijke onderwerpen? Tegen welke problemen lopen de verenigingen aan en bij welke vraagstukken hebben ze behoefte aan ondersteuning? Mede op basis van deze inbreng is het nieuwe beleidsplan ‘Samen naar Buiten’ tot stand gekomen. 13 06 2016 Roofvisvangsten Volkerak-Zoommeer stabiliseren 0 5065 Uit de snoekbaarsrapportage 2015 voor het Volkerak-Zoommeer blijkt dat de vangkans voor roofvis in 2015 vrijwel gelijk is gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar. Voor de optimisten onder ons: de vangkans van snoekbaars lijkt zelfs licht te zijn gestegen. In vergelijking met 2011 zijn de bijvangsten van snoek en baars met 60% toegenomen. Het water dat voorheen bekend stond als snoekbaarswater, is het afgelopen decennia in rap tempo helderder geworden. Zoals blijkt uit de vangsten, voelen de drie bekendste en meest voorkomende roofvissen van ons land zich prima thuis in het Volkerak-Zoommeer. 09 03 2016 Visplan Volkerak-Zoommeer 0 4195 Sportvisserij Zuidwest Nederland zit samen met Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en de beroepsvissers in de visstandbeheercommissie (VBC) Volkerak-Zoommeer. De VBC is een samenwerkingsverband, waar overleg, afstemming en coördinatie plaatsvindt ten aanzien van het visstandbeheer en de visserij. De VBC heeft onlangs een nieuw visplan voor 2016-2021 vastgesteld. Dit is het vierde visplan sinds de oprichting van de VBC in 2001. Het visplan beschrijft hoeveel vis, van welke soorten, met welke vistuigen en op welke tijden en plaatsen kan worden onttrokken. Aan de hand van uitgebreide monitoringsgegevens van de waterbeheerder en van sport- en beroepsvissers wordt hier invulling aan gegeven.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.