Project 'Verbeteren sportvisserijmogelijkheden Zeeland' van start

0 1659
08 mrt

Sportvisserij Zuidwest Nederland en waterschap Scheldestromen starten met het project ‘Verbeteren sportvisserijmogelijkheden Zeeland’. Door de verplichte maatregelen vanuit de Europese Kaderrichtlijn Water is de waterkwaliteit in veel Nederlandse binnenwateren veranderd. Een van de gevolgen van het terugdringen van de concentraties nutriënten zijn onder andere het helder worden van water en het optreden van uitbundige plantengroei.

Ook diverse Zeeuwse binnenwateren hebben met dit verschijnsel te maken. Daarnaast zijn er zaken die specifiek in Zeeland spelen, zoals het voorkomen van hoge en sterk wisselende zoutgehaltes. Deze ontwikkelingen zijn van invloed op de sportvisserijmogelijkheden. Sportvissers zijn genoodzaakt om zich aan de omstandigheden aan te passen, of moeten uitwijken naar een andere visstek. Ook voor de water- en terreinbeheerders is dit actueel.

Bestuurlijk overleg

Daarom zijn Sportvisserij Zuidwest Nederland en waterschap Scheldestromen gestart met dit project. In een bestuurlijk overleg zijn tussen beide partijen hierover afspraken gemaakt. Doel van het project is om belangrijke sportvisserijwateren te inventariseren en een actieplan op te stellen om de sportvisserijfunctie van deze wateren te behouden of te verbeteren. Hierbij wordt niet alleen rekening gehouden met de wensen vanuit de sportvisserij, maar ook met de doelen en wensen die de waterbeheerder aan deze wateren stelt. 


Samenwerking

Het project wordt grotendeels uitgevoerd door Sportvisserij Nederland, in samenwerking met waterschap Scheldestromen, Sportvisserij Zuidwest Nederland en de lokale hengelsportverenigingen. Medio april vindt een startbijeenkomst plaats. In de zomer wordt een inventarisatie gemaakt van de sportviswateren en de aanwezige knelpunten en kansen. Daarna wordt een plan opgesteld, waaruit enkele pilotprojecten worden afgeleid die de samenwerkende partijen de komende jaren gaan uitvoeren.