Tijdelijke afsluiting broedgebieden Maasvlakte – Europoort

0 1896
23 mrt

Evenals in voorgaande jaren zijn op de Maasvlakte en de Europoort diverse braakliggende terreinen tijdelijk afgesloten vanwege het belang van de locaties voor broedende vogels.

Deze afsluiting komt voort uit de Wet Natuurbescherming (voorheen Flora- en faunawet) die geldt vanaf 1 maart 2017. Hierin staat opgenomen dat het verboden is om:
  • - opzettelijk nesten, rustplaatsen en eieren van vogels te vernielen of te beschadigen, of nesten van vogels weg te nemen.
  • - eieren van vogels te rapen en deze onder zich te hebben.
  • - vogels opzettelijk te storen.

Om ervoor te zorgen dat broedvogels ongestoord hun nageslacht groot kunnen brengen, mogen enkele terreinen in de periode van maart tot augustus niet betreden worden. Op de afbeelding hieronder zijn de locaties te zien waar borden met het toegangsverbod zijn geplaatst en deze afbeelding geeft dus globaal aan welke gebieden zijn afgesloten. Dit betekent dat er op deze locaties in de genoemde periode niet gevist mag worden. We vragen je om dit tijdelijke toegangsverbod te respecteren, om de sportvisserij in dit unieke gebied niet in een kwaad daglicht te stellen.Ook buiten de afgesloten gebieden kun je broedende vogels tegenkomen. Houdt in dit geval voldoende afstand tot deze vogels, om verstoring te voorkomen. Respect voor de natuur en de omgeving zijn onlosmakelijk verbonden met een vorm van buitenrecreatie als de sportvisserij. Dit geldt ook voor een uniek gebied als de Rotterdamse haven, waar diverse belangen als industrie, natuur en recreatie (waaronder sportvisserij) een plaats hebben gaan.