Waterschap De Dommel start baggerwerkzaamheden Eindhoven

0 849
29 jan

Waterschap De Dommel start medio februari in samenwerking met de gemeente Eindhoven met baggerwerkzaamheden in Eindhoven. Door de watergang baggerschoon op te leveren, wordt de aan- en afvoer van water gegarandeerd en verbetert de waterkwaliteit. Als de omstandigheden niet tegen zitten, is het werk naar verwachting eind februari afgerond.

Waarom baggeren?
Bij baggeren wordt een sliblaag van de waterbodem verwijderd. Deze sliblaag bestaat uit kleideeltjes, plantenresten en zwerfvuil. Bagger maakt watergangen ondieper en verlaagt het zuurstofgehalte in het water. Door te baggeren houdt het waterschap de watergangen diep genoeg en blijft de water aan- en afvoer gegarandeerd. Daarnaast verbetert de waterkwaliteit, wordt het water helder en krijgen planten, vissen en overige (water)dieren een betere leefomgeving.

Waar wordt gebaggerd?
De aannemer voert het werk in opdracht van waterschap De Dommel uit. De volgende trajecten worden gebaggerd: Vijver Gijzenrooy, Jan van Eyckgracht en Bonifaciusvijver. Vooruitlopend op het baggerwerk worden de betreffende watergangen, indien noodzakelijk gemaaid en vinden er op diverse locaties snoeiwerkzaamheden plaats om ervoor te zorgen dat er voldoende werkruimte is.

Hoe worden de werkzaamheden uitgevoerd?
Het baggeren gebeurt veelal door middel van een schuifboot. Deze duwt het slib naar diverse laadlocaties waar een kraan het vervolgens in vrachtwagens laadt. Het slib wordt daarna naar verwerkingslocaties vervoerd. In het kader van de baggerwerkzaamheden worden ook alle duikers gereinigd. Om de (verkeers)veiligheid van de bewoners en weggebruikers te waarborgen, vindt het overladen van slib plaats achter hekwerken.

Werkzaamheden m.b.t. flora en fauna
De werkzaamheden worden uitgevoerd conform het werkprotocol Flora en Fauna, welke is opgesteld door de Unie van Waterschappen.
Dit betekent dat de werkzaamheden zo worden uitgevoerd, dat deze een minimaal negatief effect hebben op de aanwezige flora en fauna. Enkele voorbeelden: door schuifboten in te zetten wordt de slib zeer langzaam opgeschoven, aanwezige vissen en amfibieën kunnen voor het werk uit, of langs de werkzaamheden vluchten. Ook wordt er nooit naar een ‘dood’ einde gewerkt, de aanwezige waterdieren worden zo nooit opgesloten. Ten slotte houden we de watertemperatuur in de gaten, mocht de temperatuur te hoog worden, worden de werkzaamheden gestaakt.

Wat merkt u ervan?
De aannemer baggert op werkdagen tussen 07:00 uur en 18:00 uur. Het baggerwerk kan in de directe omgeving enige overlast veroorzaken in de vorm van licht- en geluidshinder en mogelijk stankoverlast. Daarnaast kan enige hinder ontstaan doordat de weg gedeeltelijk wordt afgezet op plaatsen waar de bagger in vrachtwagens wordt geladen. Het waterschap, de gemeente en de aannemer proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken.
De planning van de baggerwerkzaamheden is afgestemd op de verwerkingslocaties waar de baggerspecie naar toe wordt gebracht. De baggerspecie is niet overal van dezelfde kwaliteit waardoor de baggerspecie naar verschillende verwerkingslocaties wordt gebracht. Hierdoor kan de watergang niet altijd aaneengesloten worden gebaggerd, en komen we soms vaker bij een locatie terug.

Meer informatie
Als u vragen heeft over de uitvoering, planning en praktische zaken, neemt u dan contact op met de projectleider van aannemingsbedrijf Van der Lee: Gerrit Ploeg op 0418-642465 of WhatsApp uw vraag / opmerking naar 06-57896824. Tevens wordt er een bewonersavond gehouden op 1 februari 2018, u bent hier van harte uitgenodigd. Deze avond zal gehouden worden van 18:30 - 20:00,locatie: sporthal Tivoli, Geert Grootestraat 72 in Eindhoven.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties