Herinrichting beekdal Tongelreep

0 2324
28 jun

In het natuurgebied Leenderbos en rond de Tongelreep dreigen stukken bos, natte heide en vennen te verdrogen. Ook staat het kwetsbare gebied onder druk door de stikstofuitstoot. Beschermde planten en dieren in het van oorsprong natte beekdal en moerassen- en vennengebied zijn (bijna) verdwenen. Om waardevolle natuur te herstellen en te behouden, gaat Waterschap De Dommel het beekdal van de Tongelreep herinrichten.

In de vorige eeuw is de beek rechtgetrokken, vergraven en vergroot. Het doel was meer en sneller water te kunnen afvoeren. De beek is sindsdien dieper in het landschap komen te liggen. Het water heeft weinig ruimte voor een natuurlijke loop. Naast hevige regenbuien en pieken in de waterafvoer, hebben we steeds vaker te maken met lange periodes van droogte. Het water stroomt nu te snel het gebied uit. Het beekdal en de omliggende vennen en bosgebieden kampen daardoor met verdroging.

Aanpak
Het waterschap gaat ervoor zorgen dat het gebied beter water kan vasthouden. De Tongelreep krijgt daarvoor een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met de situatie vóór de kanalisatie rond het jaar 1900. Om de waterkwaliteit te verbeteren, gaan we de stroomsnelheid in de beek variëren en verhogen. Dat kan bijvoorbeeld door flauwere oevers, een hogere beekbodem, meer bochten of het aansluiten van een vroegere loop. Vanuit het Programma Aanpak Stikstof (PAS) nemen we maatregelen om de natte bosjes en vennen rond de beek minder gevoelig te maken voor stikstof (door uitstoot van verkeer, industrie en veehouderij). Denk onder andere aan het op peil brengen en houden van de grondwaterstanden. Het is niet overal te voorkomen dat maatregelen effect hebben op nabij gelegen percelen. Het waterschap heeft nauw contact met de direct betrokken agrariërs, particulieren en natuurbeheerders. Het ontwerpen en uitvoeren van plannen doen we in overleg met alle belanghebbenden en met oog voor het huidige grondgebruik.

Meedenken?
Heeft u ideeën of aandachtspunten die u met ons wil delen? Van 4 juni tot 7 juli 2018 kunt u deelnemen aan een online dialoog.
Klik hier om een mail aan te vragen om toegang te krijgen tot de dialoog.


Projectgebied
De Tongelreep komt bij de Achelse Kluis vanuit België ons land binnen en stroomt in Eindhoven in de Dommel. In dit project worden maatregelen getroffen op het traject tussen de Achelse Kluis tot voorbij de Valkenswaardse visvijvers. Het gedeelte van de beek tussen de Achelse Kluis en Drie Bruggen zal ook heringericht worden. Een gedeelte van de Tongelreep en het omliggende beekdal is in het verleden al opnieuw ingericht. Zo heeft de beek ten noorden van Achelse Kluis in de jaren ’90 van de vorige eeuw nieuwe meanders gekregen. In 2006 is het traject tussen stuw Drie Bruggen en de Leenderweg / Valkenswaardseweg aangepakt.


Europese natuurdoelen
Dit project is onderdeel van een groter plan om verdroging tegen te gaan van het
natuurgebied Leenderbos en Groote Heide. Grote delen van dit gebied zijn zo
waardevol, dat ze Europees erkend en beschermd zijn. Door maatregelen te
treffen tegen verdroging en tegen de schadelijke invloed van stikstof, beschermen
we dit kwetsbare gebied. Dit doen we met een integrale aanpak: we werken aan
het beleid voor Natte Natuurparels, de Kaderrichtlijn water (KRW), Natura 2000 en
het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 


Voorbereidingen
Om een afgewogen en realistisch ontwerp te kunnen maken voor de gewenste situatie, is het belangrijk te weten wat de bestaande situatie is. Daarbij vragen we de belanghebbenden steeds om met ons mee te kijken. In het voorjaar van 2017 zijn in het gebied flora- en fauna onderzoeken uitgevoerd en gegevens verzameld over bodem en water. In de zomer hebben we de diepte van beken, sloten en greppels gemeten en de ligging van duikers in kaart gebracht. Vervolgens hebben we een grondwatermodel en  een oppervlaktewatermodel gemaakt. Alle gegevens uit het veld zijn in de modellen verwerkt en met de grondeigenaren gecheckt. Medio oktober 2017 zijn de modellen klaar voor gebruik en kunnen we verschillende maatregelen doorberekenen. Om kwetsbare natuur te beschermen en herstellen, is op een aantal plekken een hogere grondwaterstand nodig. Het effect van mogelijke maatregelen bespreken we met de direct betrokkenen.

Planning
In een ontwerp-projectplan en een Ruimtelijke Ordeningsplan (RO-plan) beschrijven we de herinrichting van het beekdal, de (PAS-)maatregelen en de mogelijke effecten. Als de plannen klaar zijn, worden deze ter inzage gelegd. U hebt dan de mogelijkheid tot inspraak. De planning ziet er globaal als volgt uit:

2017             Nader onderzoek naar (PAS-)maatregelen en effecten
2017 - 2018 Overleg en onderhandelingen met grondeigenaren
2018            Uitwerking van ontwerp-projectplan en RO-plan
2019            Inspraak op plannen & vergunningen
2020            Voorbereiding tot uitvoering
2021            en verder Aanbesteding en uitvoering werkzaamheden

Samenwerking
Belangrijke partners zijn Provincie Noord-Brabant, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en de gemeenten Valkenswaard en Heeze-Leende. Daarnaast werken we samen met particulieren en agrariërs. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door financiële steun van Provincie Noord-Brabant.

Meer informatie
Wilt u op de hoogte blijven van dit project? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Bent u grondeigenaar en wilt u een idee met ons bespreken, of heeft u vragen? Neem dan contact op met Ynte Bekema, telefoon 06 2915 9063, of e‑mail: ybekema@dommel.nl.

@bron Waterschap De Dommel


Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.