Pierenspitten blijft mogelijk, ondanks bezwaren beroepsvisser

0 1726
26 sep

Vanwege diverse zandsuppleties die Rijkswaterstaat in het verleden heeft uitgevoerd op de spitgebieden bij de Oesterdam en de Schelphoek, heeft Sportvisserij ZWN een aanvraag gedaan om het tijdelijke spitgebied bij Sint Annaland (dijkpaal 825 – dijkpaal 817) voor langere tijd te mogen gebruiken (t/m 2021). Provincie Zeeland heeft een vergunning vanuit de Wet Natuurbescherming uitgegeven, waar een beroepsvisser bezwaren tegen had ingediend. Door inzet van Sportvisserij ZWN, met juridische ondersteuning van Sportvisserij Nederland, zijn de bezwaren van de beroepsvisser ongegrond verklaard.

Aanvraag en bezwaar Sportvisserij ZWN

Op 17 oktober 2017 had Sportvisserij ZWN een verlenging aangevraagd voor de tijdelijke vergunning voor het handmatig spitten van zeeaas op de slikken bij Sint Annaland. Op 26 oktober 2017 is de aangevraagde verlenging van de vergunning door gedeputeerde staten van Zeeland verleend. Vervolgens zag Sportvisserij ZWN zich gedwongen om bezwaar aan te tekenen tegen haar eigen vergunning, omdat in deze vergunning een bijzonder voorschrift was opgenomen. Dit voorschrift luidde: ‘Het spitvak overlapt voor een klein gedeelte een verhuurd zogenaamd ‘vast visvak’. Waar dit ‘vaste visvak’ verhuurde gedeelte het spitvak overlapt, is het handmatig spitten van zeeaas uitsluitend toegestaan met schriftelijke toestemming van de huurder van het ‘vaste visvak’ perceel aan Sportvisserij ZWN.’ 

Sportvisserij ZWN heeft getracht haar medewerking te verlenen en is het gesprek aangegaan met de huurder van het ‘vaste visvak’. Ondanks deze pogingen wilde de huurder geen schriftelijke toestemming geven tenzij hij gecompenseerd zou worden met een ander visvak en/of financieel. Aangezien via deze weg het pierenspitten op een aanzienlijk deel van het nieuwe spitgebied onmogelijk werd, heeft Sportvisserij ZWN bezwaar aangetekend tegen het voorschrift in de vergunning. Dit voorschrift zag namelijk niet op natuurbescherming, het belang dat een vergunning uit de Natuurbeschermingswet moet zien te beschermen. Sportvisserij ZWN gaf in haar bezwaarschrift dan ook aan dat de vergunningverlener niet bevoegd was om zulke voorschriften te stellen. Op grond van deze bezwaargrond heeft de vergunningverlener dan ook besloten om het bestreden voorschrift niet langer in de vergunning op te nemen.

Bezwaren beroepsvisser

Op 13 februari 2018 is de vergunning gewijzigd. De huurder van het ‘vaste visvak’ heeft op 24 maart 2018 een bezwaarschrift ingediend. Volgens hem zou hij toch echt toestemming moeten geven om op zijn ‘vaste visvak’ pieren te mogen spitten. Tevens zou hij schade hebben wegens het niet kunnen plaatsen van keerwant en er is door het spitten een lager voedselaanbod voor kreeften. Bovendien zou er groeistoornis optreden op zijn oesterproefperceel.
Op 10 juli 2018 diende er een hoorzitting bij provincie Zeeland in Middelburg waar Sportvisserij ZWN, met juridische ondersteuning van Sportvisserij Nederland, aanwezig was als derde partij in deze zaak. Maar goed ook, want er werden tijdens deze zitting opeens een aantal nieuwe bezwaren naar voren gebracht.

Bezwaren ongegrond

De conclusie van de adviescommissie bezwaarschriften is duidelijk: Het belang dat de Wet Natuurbescherming beoogt te beschermen is er in gelegen om Natura 2000-gebieden in een gunstige staat van instandhouding te brengen. Het belang van de bezwaar hebbende is er in gelegen zijn bedrijfseconomisch belang veilig te stellen. Dit is geen belang dat onder de Wet Natuurbescherming wordt beschermd.
Gedeputeerde Staten heeft dit advies overgenomen en heeft besloten om het bezwaarschrift van de beroepsvisser ongegrond te verklaren. Belanghebbenden kunnen binnen zes weken schriftelijk nog beroep instellen tegen dit besluit bij de rechtbank. 


Inzet en belang spitgebieden

Sportvisserij ZWN is blij met deze uitspraak. Sportvisserij ZWN zet zich in voor het behoud van spitgebieden om ook in de toekomst voldoende zeeaas voor de zeesportvisserij te kunnen garanderen. Sportvisserij ZWN huurt ruim 30 percelen rondom de Ooster- en Westerschelde waar je zeeaas zoals zeepieren en zagers kunt spitten. Je dient hiervoor in het bezit te zijn van een VISpas, ZeeVISpas of een wormenspitvergunning en te voldoen aan de gestelde voorwaarden.

Bekijk hier de beslissing op het bezwaarschrift (PDF).

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.