Toelichting nieuw Visplan Volkerak-Zoommeer tijdens infobijeenkomst

0 1891
30 jan

Op woensdag 23 januari organiseerde Sportvisserij Zuidwest Nederland een infobijeenkomst over het Volkerak-Zoommeer in Restaurant Grevelingen in Bruinisse. Het doel van deze avond was om zoveel mogelijk informatie te geven over de totstandkoming van het nieuwe Visplan Volkerak-Zoommeer. Zo’n 30 sport- en beroepsvissers volgden vier interessante presentaties.

Inzicht in beroepsvisserij

Nadat Remco Schreuders (bestuurslid visstandbeheer Sportvisserij ZWN) de avond had geopend en had toegelicht waarom een Visplan noodzakelijk is, namelijk omdat zowel de machtiging voor de sportvisserij als de schriftelijke toestemmingen van de beroepsvissers dat als voorwaarde bevat, gaf Arjan Heijnen namens de beroepsvissers inzicht over de beroepsvisserij op het Volkerak-Zoommeer. Er wordt op het Volkerak-Zoommeer op drie manieren gevist, namelijk hardervisserij, fuikenvisserij en zegenvisserij. Arjan ging met name dieper in op de visserij met fuiken en de zegen. Beroepsvissers zien vanaf 2010 met name een omslag van troebel naar helder water. De snoekbaarsbijvangst ging vanaf 2006 al omlaag, maar de bijvangst van snoek neemt toe. Bij de zegenvisserij valt op dat de brasemstand op een stabiel niveau lijkt te zitten, maar dat brasem steeds groter wordt en er vrijwel geen jonge brasem meer zit.

Meer informatie over de sport- en beroepsvisserij kan men vinden op deze pagina.

Resultaten visstandonderzoek

Johan van Giels van onderzoeksbureau ATKB gaf een toelichting op het onlangs uitgevoerde visstandonderzoek. Het doel van dit onderzoek is om actuele visstand gegevens te verkrijgen voor het vaststellen van de duurzaam oogstbare producties (DOP). De strategie was vergelijkbaar met eerdere onderzoeken die hebben plaatsgevonden en dus werd het onderzoek in het najaar van 2017 uitgevoerd in het donker. Dezelfde trajecten zijn bevist met dezelfde vangtuigen als de voorgaande onderzoeken. Er zijn 48 vissoorten aangetroffen en ook bij dit onderzoek is opgevallen dat het snoekbestand is toegenomen.


Het visstandonderzoek in het najaar van 2017 werd in het donker uitgevoerd.

Advies expertgroep

Vervolgens vertelde Emiel Derks van Sportvisserij Nederland hoe een expertgroep met visserijdeskundigen tot een advies is gekomen. Zo is er niet alleen gekeken naar de DOP, maar naar de ontwikkelingen in brasembestand. Het advies is om niet de volledige DOP aan brasem op te vissen, maar om juist vinger aan de pols te houden.

De DOP van snoekbaars van tien ton per jaar door sport- en beroepsvisserij (verdeling 50/50) ligt in de praktijk hier ruim onder (sportvissers onttrekken niet meer dan 2 ton). Sportvissers worden geadviseerd om niet diep (10m +) te vissen i.v.m. barotrauma en daardoor sterfte. Er is onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor handhaving van een maximummaat van 70cm. De minimummaat verhogen van 42cm naar 50 cm zodat snoekbaars zich sowieso minimaal één keer kan voortplanten.


Door de minimummaat van snoekbaars te verhogen naar 50 cm kan snoekbaars zich minimaal één keer voortplanten.

Totstandkoming Visplan

Uiteindelijk sloot Björn Schutz de avond af door het Visplan te presenteren met daarin de gemaakte afspraken. Daarin herhaalde Bjorn de reden van het Visplan – omdat het “moet” maar ook dat we het “moeten willen”. Samen komen beroeps- en sportvisserij tot waarneming, goede monitoring, rapportage, evaluatie en nemen we beheersmaatregelen; ook als die een beetje pijn doen. 

Naar aanleiding van de registraties van de sport en beroepsvisserij, het visstandonderzoek en het advies van de expertgroep hebben de Vereniging van Beroepsvissers en Sportvisserij ZWN het nieuwe Visplan opgesteld welke loopt van december 2018 t/m oktober 2023. De belangrijkste afspraak uit dit Visplan is een dalend brasemquotum van 95 ton in het seizoen 2018/2019 naar 55 ton in 2022/2023 (minus tien ton per jaar). Daarnaast wordt op basis van de registraties en ontwikkelingen jaarlijks beoordeeld of verdere bijstelling nodig is. Gezien de veranderingen in het watersysteem, is de afspraak gemaakt om over vijf jaar wederom een uitgebreid visstandonderzoek uit te voeren. Ook het advies om de minimummaat van snoekbaars te verhogen naar 50 cm is overgenomen. De maximummaat van snoekbaars blijft 70 cm. 

Bjorn stond met name stil bij de controle en handhaving door de NVWA, Sportvisserij ZWN (beide Visserijwet 1963) en de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (Natura 2000/Wet Nb). 'Het is niet acceptabel dat er vistuig en boten zijn vernield. Dit belemmerde de onderhandelingen tussen sport- en beroepsvissers. Er zal bij wijze van proef een aantal fuiken zichtbaar worden gemarkeerd. Dit moet het per ongeluk vast komen zitten voorkomen en beperken. In plaats van eigen richting te plegen is bij gerede twijfel of een fuik goed staat of verstandig een melding te doen bij de Omgevingsdienst, het Meldpunt Stroperij of Sportvisserij ZWN. Slopen van spullen is strafbaar en maakt een eventueel lopend onderzoek ‘stuk’.


Zo’n 30 sport- en beroepsvissers volgden vier interessante presentaties.

Artikel Visionair

Onlangs verscheen in de Visionair een uitgebreid artikel over dit dossier. Het artikel ‘Samen vissen, samen beheren’ kun je hier teruglezen op de website van Sportvisserij Nederland.


Gerelateerde berichten
09 01 2019 Uitnodiging informatiebijeenkomst over het Volkerak-Zoommeer 0 1833 Sportvissers en beroepsvissers vissen samen op het Volkerak-Zoommeer. Er wordt gevist met een schriftelijke toestemming van de Nederlandse Staat. Deze toestemming en machtiging verplichten beide partijen om overeenstemming te bereiken over het te voeren visserijbeheer. Sport- en beroepsvisserij maken daarom afspraken die worden vastgelegd in een visplan. 30 10 2018 Volkerak-Zoommeer wordt voorlopig nog niet zout 0 2469 Het kabinet heeft zeker nog tot en met 2031 geen geld voor het zout maken van het Volkerak-Zoommeer. De ministers Cora van Nieuwenhuizen (infrastructuur en waterstaat) en Carola Schouten (landbouw en natuur) geven voorrang aan andere grote projecten die dringender zijn, zoals de Grevelingen. 29 08 2018 Visstroper Volkerak-Zoommeer op heterdaad betrapt 0 2973 BOA’s van Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben recent illegale fuiken aangetroffen in het Zoommeer. Hierop heeft onze BOA, samen met de lokale jachtopziener een onderzoek ingesteld. Afgelopen dinsdag kon de stroper op heterdaad betrapt worden. De stroper vestigde de aandacht op zich door op een niet voor de hand liggende plek zijn bootje te water te laten en naar de fuiken te varen. De man is toen hij weer aan wal kwam een proces-verbaal aangezegd. De fuiken zijn in beslag genomen en de gevangen vis is direct teruggezet in het water. 02 08 2018 Visserij Volkerak-Zoommeer 0 39595 Sportvisserij Zuidwest Nederland, de Vereniging van Beroepsvissers op het Volkerak-Zoommeer en de natuur- en terrein beherende instanties uit de VBC Volkerak-Zoommeer proberen de gebruikers van dit schitterende viswater zo goed als mogelijk te informeren over de visserij en hier zo transparant mogelijk over te zijn. Ondanks deze inzet, lukt het niet altijd om alle gebruikers, waaronder sportvissers, recreanten en natuurliefhebbers, te bereiken. Mede hierdoor is er de afgelopen weken commotie ontstaan rondom de visserij op het Volkerak. In dit bericht zetten we de zaken op een rijtje en geven we een doorkijk naar de voor ons liggende periode. 19 04 2018 Hengelvangsten snoekbaars Volkerak-Zoommeer 2017 0 4526 Net als in andere jaren heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland een rapportage gemaakt van de hengelvangstregistraties op het Volkerak-Zoommeer en aanliggende kanalen. Sportvissers die op snoekbaars vissen en deze voor eigen consumptie willen meenemen, hebben een speciale snoekbaarsonttrekkingsvergunning nodig. In ruil voor deze vergunning houden ze hun vangsten en onttrekkingen al 11 jaar nauwkeurig bij. 30 03 2018 Beroepsvisser mag niet vissen op Volkerak van rechter 0 5777 In 2016 werd op een particulier deel van het Volkerak een beroepsvisser geverbaliseerd die zonder de juiste vergunningen met staand want viste. Diezelfde beroepsvisser vroeg vervolgens in 2017 aan de Kamer voor de Binnenvisserij om een huurovereenkomst goed te keuren. Op aandringen van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer gebeurde dit niet. 07 12 2017 Visstandonderzoek Volkerak-Zoommeer afgerond 0 3973 Onderzoeksbureau ATKB heeft in week 47 en 48 een uitgebreid visstandonderzoek uitgevoerd op het Volkerak-Zoommeer. Dit onderzoek is gedaan in opdracht van Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer. Het onderzoek is een herhaling van het onderzoek uit 2008. De uitkomsten van dit onderzoek zullen samen met alle beschikbare gegevens over de visstand en visserij – waaronder hengelvangstregistraties en onttrekkingen van de beroepsvissers – door een groep gerenommeerde visserijdeskundigen tegen het licht worden gehouden. Vervolgens zal een nieuw visplan worden opgesteld.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.