Gebiedsgericht samenwerken in Waterpoort voortgezet – Sportvisserij Zuidwest Nederland treedt toe

0 848
10 okt

Met de ondertekening van de overeenkomst ‘Gebiedsgericht werken in Waterpoort 2020 – 2023’ besluiten 34 partners uit het bedrijfsleven, (semi-)overheid en onderwijs op de grens van West-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland tot een voortzetting van de in 2012 gestarte samenwerking in dit gebied.

Waterpoort draagt bij aan een duurzame en toekomstbestendige regio. Daarin zijn verschillende thema’s benoemd: de hoofdthema’s water, deltanatuur/landschap en erfgoed en de subthema’s landbouw, energie en leefbaarheid. Waterpoort ondersteunt initiatieven die elementen van klimaatadaptatie, energietransitie, circulaire economie, en/of biodiversiteit tastbaar en zichtbaar maken. In de komende vier jaar starten projecten die leiden tot een grotere regionale vitaliteit. Zo speelt de samenwerking in op relevante maatschappelijke opgaven en draagt Waterpoort bij aan een aantrekkelijker verblijfsgebied waar het goed wonen, werken en recreëren is.

Waterpoort is het gebied rondom het Volkerak-Zoommeer in de gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen en Tholen.

Samenwerken loont

De regio wordt steeds belangrijker in de netwerksamenleving. De regio biedt ‘het gevoel ergens bij te horen’ en vormt een basis voor ontmoeting en samenwerking. Dat geeft allerlei economische en sociale kansen. Maar dat gaat niet vanzelf. Elkaar verstaan en elkaar helpen lukt alleen als mensen dezelfde taal spreken. In Waterpoort wordt daarom al een aantal jaren gewerkt aan een overdraagbare werkwijze. Een manier van werken die de burger, de ambtenaar, de ondernemer, de leraar en de belangenbehartiger gebruiken om elkaar bij hun dromen en opgaven te betrekken. 

Versterken en verbinden

Waterpoort heeft een aanpak, gericht op het zichtbaar maken, versterken en verbinden van kwaliteiten die in de streek al aanwezig zijn. “Waterpoort zorgt er voor dat we samen kansen benutten die we alleen niet kunnen realiseren. Waterpoort verbindt en brengt ondernemers, overheden en burgers met initiatieven samen.” Waar we als buurgemeenten vroeger elkaar als concurrent zagen en eigenlijk weinig van elkaar wisten, zien we nu dat we zelf gebaat zijn bij samen optrekken. Of het nu gaat om de ontwikkeling van een jachthaven, de duurzame exploitatie van een fort, het aantrekken van werkgelegenheid of het investeren in het buitengebied; samen krijgen we veel meer voor elkaar dan ieder voor zich. 

Next Step

De toeristisch-recreatieve focus van de afgelopen jaren is van absolute waarde geweest voor de opbouw van het netwerk, de identiteit en de trots op het gebied en het bouwen van een stevig netwerk. Nu is de tijd aangebroken om de kracht van Waterpoort ook te benutten voor de grote maatschappelijke opgaven waar we voor staan: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en biodiversiteit. De grote uitdaging daarbij is de vermaatschappelijking van deze thema’s. Met andere woorden: het creëren van constructieve verhoudingen tussen inwoners, marktpartijen en overheid waarmee medeverantwoordelijkheid en mede-eigenaarschap ontstaat, bij voorkeur gebiedsgericht. Want met een lokale gebiedsidentiteit kunnen belangen makkelijker worden verbonden. 

Sportvisserij belang

Voor Sportvisserij Zuidwest Nederland vormt ‘Waterpoort’ de kans om nog meer aansluiting te vinden om samen de (regionale) sportvisserij uit te dragen en sportvisserijmogelijkheden, de bereikbaarheid en bevisbaarheid van het water te verbeteren. Deze samenwerking biedt een goede infrastructuur voor het zoeken naar mogelijkheden om gezamenlijke belangen na te streven en plannen te realiseren. Voorbeelden daarvan zijn de toekomst van het Volkerak Zoommeer (Zoet/Zout), diversiteit van de visstand, verantwoorde recreatiemogelijkheden, voorzieningen, Controle & Handhaving. Samenwerking heeft al eerder tot voorzieningen geleid in Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. 


Partners in Waterpoort

Gemeenten Bergen op Zoom, Goeree-Overflakkee, Halderberge, Moerdijk, Steenbergen, Tholen
Provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant
Waterschap Brabantse Delta
Rijkswaterstaat, regio West Nederland-Zuid
de Regio West-Brabant
de Vereniging Natuurmonumenten
Staatsbosbeheer
Stichting Het Noordbrabants Landschap
Stichting Het Zeeuwse Landschap
de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
Avans Hogeschool
Breda University of applied sciences
HZ University of applied sciences
Has Hogeschool
de Rabobank
Suiker Unie
Evides Waterbedrijf
Brabant Water
het Rijksprogramma DuurzaamDoor
het Havenbedrijf Moerdijk
Sportvisserij Zuidwest Nederland
het Koninklijk Nederlands Watersportverbond
Hiswa Vereniging
het Instituut voor Natuureducatie en Duurzaamheid
de Streekorganisatie Brabantse Wal
de in het gebied samenwerkende havens en watersportverenigingen
en de Alliantie Zuiderwaterlinie

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.