Toekomst spitgebied Oesterdam

0 6181
26 jan

Martijn Westdorp en Emiel Derks van Sportvisserij Zuidwest Nederland hebben samen met drie ervaren pierenspitters een inventarisatie uitgevoerd naar mogelijke alternatieve spitgebieden langs de Oesterdam. Door de aankomende zandsuppletie zal het huidige pierenspitgebied namelijk verdwijnen onder een dikke laag zand. De verwachtingen waren goed, want de indruk was dat er voldoende compensatiegebieden zouden zijn. Helaas viel het toch wat tegen! Langs de Oesterdam lijkt op basis van de uitgevoerde inventarisatie geen volledig alternatief voor de huidige spitlocatie voorhanden. Slechts twee kleine gebieden konden door de ervaren pierenspitters als “matig” en “voldoende” worden bestempeld. Deze zijn echter qua omvang ontoereikend.

 

Zandhonger Door de aanleg van de Oosterscheldewerken is het getij afgenomen, waardoor zandbanken, slikken en schorren langzaam verdwijnen. Op termijn betekent dit dat de Oosterschelde geen platen en slikken meer heeft. Dit heeft grote gevolgen voor natuur en uiteraard ook voor onze pierenspitgebieden en de zeeaasvoorziening voor de sportvisserij. Rijkswaterstaat zoekt naar mogelijkheden om platen, slikken en schorren te behouden in de Oosterschelde en doet onderzoek naar de meest effectieve maatregelen om deze gebieden te beschermen en/of te herstellen.
Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft uitgebreid gereageerd op de ideeën van Rijkswaterstaat hoe de zandhonger bestreden kan worden. De effecten voor de sportvisserij en zeeaasvoorziening voor zowel de korte als lange termijn, de keuzes voor maatregelen en locaties en de monitoring van het bodemleven na zandsuppleties zijn hiermee nogmaals duidelijk gemaakt. De volledige reactie kun je hier downloaden.

  Zandsuppleties Eén van de maatregelen om zandhonger tegen te gaan, is het suppleren van zand op platen of tegen het voorland. De effecten van zandsuppletie op de handmatige zeeaaswinning zijn bijzonder groot. Tijdens een monitoring van een proef op de Galgeplaat is door Sportvisserij Zuidwest Nederland geconstateerd dat het jaren duurt voordat een perceel, waar zand gesuppleerd is weer interessant is voor de zeeaaswinning. Het volledige bericht en verslag hiervan is hier te vinden.
Afgelopen jaar heeft een andere proef met zandsuppletie plaatsgevonden op pierenspitgebied de Schelphoek. Na lang overleg hebben we hier een alternatief spitgebied verkregen. Klik hier voor meer informatie.
Oesterdam Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten en de provincie Zeeland hebben de handen ineen geslagen en zijn voornemens om dit jaar een proefproject uit te voeren waarbij een gebied welke grenst aan de Oesterdam over een lengte van 2 km met 600.000 kubieke meter zand opgehoogd wordt. De werkzaamheden zullen gecombineerd worden met het versterken van de dijk van de Oesterdam. De suppletie van zand vindt plaats bovenop het huidige spitgebied langs de Oesterdam, waardoor het spitten van zeeaas voor lange tijd onmogelijk wordt.
Inventarisatie alternatieve gebieden Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft met ontheffing van de provincie Zeeland  een inventarisatie uitgevoerd op het slik tussen de Bergse Diepsluis en het huidige spitgebied. Doel van deze inventarisatie was om een beeld te krijgen van de hoeveelheid zeeaas waarmee mogelijk een alternatief voor het huidige spitgebied langs de Oesterdam aangewezen zou kunnen worden. Binnen een half uur na betreding van het slik stond de politie al op de dijk om met luid geschreeuw, gefluit en handgebaren duidelijk te maken dat hier niet gespit mocht worden! Na het tonen van de ontheffing kon de inventarisatie gelukkig vervolgd worden.
Een groot gedeelte van het geïnventariseerde gebied was slecht. Hier werden mondjesmaat enkele zeepieren aangetroffen, maar voor de zeeaaswinning was dit gebied niet echt interessant. Enkel bij de uiteinden van het slik konden wat pieren gespit worden, deze stukken werden door de ervaren spitters als “matig” en “voldoende” bestempeld (zie ook het Google Earth kaartje). Mogelijk is het in andere seizoenen wel beter gesteld met de hoeveelheid pieren, maar op basis van deze inventariseren kan daar niets over gezegd worden.
Bovendien is het slik langs de Oesterdam erg vlak, waardoor met bepaalde windrichtingen veel water blijft staan, wat het spitten bemoeilijkt. Daarnaast werden enkel zeepieren gespit en zijn zagers, die wel veelvuldig voorkomen op het huidige spitgebied, niet gevonden. Op basis van de bevindingen van de uitgevoerde inventarisatie kan geconcludeerd worden dat Sportvisserij Zuidwest Nederland langs de Oesterdam helaas geen volledig alternatief ziet voor het “verdwijnen” van de huidige spitlocatie. Om een goede geografische spreiding van spitgebieden te behouden, komen de uiteinden van het slik langs de Oesterdam wel in aanmerking als mogelijk alternatief. Deze gebieden zijn echter een stuk kleiner en van mindere “kwaliteit” dan het huidige spitgebied. Daarbij moet de toegankelijkheid van het zuidelijke gebied verbeterd worden.
Om tot een volledig alternatief te komen ziet Sportvisserij Zuidwest Nederland meer in een nieuw spitgebied op Tholen en/of St.-Philipsland. Qua reisafstand is dit vanuit de meeste richtingen nog acceptabel. In een constructief overleg met Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten is afgesproken om de optie voor een vervangend spitgebied op Tholen nader te onderzoeken. Eind februari vindt een vervolgoverleg plaats en doel is om op korte termijn een vervangend spitgebied aan te wijzen. Het streven van alle partijen is om een permanent in plaats van tijdelijk gebied te benoemen.
Extra spitgebieden Sportvisserij Zuidwest Nederland is bezig om extra spitgebieden te verkrijgen voor de sportvisserij. De huidige gebieden staan behoorlijk onder druk en om voldoende zeeaas voor de toekomst te kunnen garanderen, zijn extra spitgebieden noodzakelijk. Met name rondom Tholen, St.-Philipsland en Schouwen-Duiveland is de vraag naar extra gebieden groot, zie hiervoor ook dit artikel.

Algemene informatie over pierenspitten en de huidige gebieden kan je hier vinden.
Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.