Jaarrede ALV 28 mei 2009

0 2503

Op donderdag 28 mei 2009 vond de Algemene Ledenvergadering van de Federatie weer plaats.

Deze keer werd bewust voor een datum in het voorjaar gekozen, zodat evt. agendapunten voortvloeiend uit de ALV nog aangeleverd konden worden voor de ALV van Sportvisserij Nederland van 6 juni 2009.

De meerderheid van de aanwezigen ging akkoord met het voorstel de ALV in het vervolg eind mei plaats te laten vinden. Tevens ging een meerderheid akkoord met de statutenwijziging. Wegens het niet behalen van het vereist quorum is een tweede bijeenkomst belegd, waarin opnieuw gestemd zal worden voor een statutenwijziging.

Deze tweede bijeenkomst zal plaatsvinden op 23 juni aanstaande.

De uitslag hiervan, ongeacht de opkomst, is bindend.

 

Hieronder treft u de jaarrede van onze voorzitter Nol Sweep aan.

 

Geachte aanwezigen,

Ik begin mijn jaarrede met een ieder te bedanken, die op welke titel en waar in de organisatie dan ook zijn of haar bijdrage heeft geleverd aan het feit dat onze aangesloten sportvissers vrijwel zorgeloos konden vissen en ook na vandaag kunnen blijven vissen. We rekenen ons rijk en gezegend met het team mensen dat dat telkens weer mogelijk maakt!

Ik heet ook welkom onze beide nieuwe medewerkers Monique Landzaat en Ester Branderhorst. Zij komen de federatie versterken op de afdelingen secretariaat en financiën. In het komende nummer van onze Piscator zullen we beide dames aan u voorstellen en vermelden voor welke zaken u bij hen vanaf nu terecht kunt.

Ik maak ook melding van het feit, dat Lonneke de Been kortgeleden met zwangerschapsverlof is gegaan. Ik wens haar vanaf deze plek een voorspoedige bevalling toe en dat ze mag bevallen van een gezonde nieuwe telg. Lonneke zal begin september haar werkzaamheden weer oppakken!

Het is een kort verenigingsjaar geweest. Tussen de laatstgehouden ledenvergadering en deze zit maar amper een half jaar. Uw vergadering heeft november vorig jaar verzocht de ledenvergadering van de federatie voortaan in mei te houden, zodat de onderwerpen die landelijk spelen en voor de verenigingen van betekenis zijn ook in deze vergadering aan de orde kunnen komen.

Dat daarmee niet altijd de statutaire termijnen kunnen worden gehandhaafd is inherent aan die keuze. Voor u relevante stukken hebben u dan ook later bereikt.

Een kort verenigingsjaar en het feit dat we met de keuze voor een doordeweekse avond minder tijd beschikbaar hebben houdt ook in dat mijn jaarrede wat korter zal zijn dan gebruikelijk. Immers de agenda bevat een aantal belangrijke onderwerpen die ik met u in alle rust wil bespreken.

In mijn laatst gehouden jaarrede heb ik stilgestaan bij een gewenste verandering van de organisatie. Er blijkt op alle niveaus een aantoonbare behoefte aan versterking van de professionele ondersteuning in de belangenbehartiging en dienstverlening.

Een behoefte aan meer betrokkenheid en meebepalen van het beleid vooral ook vanuit de lokale hengelsportorganisaties. Een behoefte aan meer en betere afstemming en eenduidigheid waar het gaat om de informatievoorziening en communicatie. Dat deze behoefte er is blijkt uit uw verzoek van november laatstleden ook de landelijke zaken te agenderen.

Een nieuwe uitdaging en missie voor alle organisaties, die deel uitmaken van Sportvisserij Nederland, is om zich gezamenlijk in te zetten om de mogelijkheden voor de sportvissers en de vissen in Nederland te behouden en te bevorderen.
Een missie met als doelstelling “ vanuit een grotere eenheid en betrokkenheid resultaatgerichte acties te ondernemen en met meer eenduidigheid naar buiten te treden”.

Acties die onderschreven worden door onze klanten; de sportvissers!.

In de agenda die vandaag voorligt heeft het bestuur reeds een aantal voorstellen gedaan die aansluiten op deze voornemens.
De tenaamstelling van onze organisatie meer in lijn brengen met die van Sportvisserij Nederland, de aanpak van het nieuwe werkplan passend in het landelijke beleidskader en meer naar wens van de aangesloten leden, de presentatie van de Lijst van Viswateren bij de VISpas vereenvoudigen zijn eerste concrete uitingen naar meer eenduidigheid en een gedragen en resultaatgerichter werken.

Uiteraard komen we daarover straks nog met elkaar te spreken!

Op landelijk niveau wordt al enige tijd intensief overlegd tussen Sportvisserij Nederland en de federaties over de versterking van de gehele organisatie en welke rollen zijn weggelegd voor regionale overkoepelingen en de aangesloten verenigingen. Maar ook hoe de optimale besluitvorming eruit zou moeten zien. We zetten daarin belangrijke stappen voorwaarts. Ik verwacht u daarover komend jaar meer duidelijkheid te kunnen geven.

Het verslagjaar 2008 stond en ook 2009 staat in het teken van vooral behoud en handhaving.
In december hebben de waterbeheerders op rijks- en regionaal niveau hun waterplannen gepresenteerd en de mogelijkheid geopend daarop een zienswijze te geven.
Deze waterplannen zijn een nieuwe generatie plannen die voortkomen uit de Europese Kader Richtlijn Water. De federatie heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt een zienswijze hierop te geven en in samenwerking met Sportvisserij Nederland op maat en op specifieke thema’s een reactie en visie gegeven.

Ook ten aanzien van het dossier Beheerplannen Natura 2000- gebieden kan worden gemeld dat de procedure daarvoor is gestart en dat de federatie daarbij is betrokken.

Onze inzet zal zijn dat alle sportvisserij gerelateerde activiteiten een plaatsje zullen krijgen in het toekomstige beheerplan. We hebben daarover overleg met het bevoegd gezag en nemen deel aan de ingestelde klankbordoverleggen. Naar verwachting moeten de beheerplannen aan het eind van 2009 in concept gereed zijn.

Als “ het sportvissen” wordt opgenomen in het beheerplan voor het Natura 2000- gebied is niet langer een visserijtoestemming noodzakelijk in het kader van de Natuurbeschermingswet.
Elke verandering ten opzichte van het bestaande gebruik zal moeten worden getoetst aan dit beheerplan. Een verandering kan zijn een wijziging ten aanzien van de visserij, de aanleg van een voorziening ed.

Deze zaken, die duidelijk passen in het kader van het inzetten op behoud van de sportvisserijmogelijkheden kunnen we sinds eind 2008 ook aan de orde stellen bij onze sportvisserijmensen, die in november zijn gekozen als lid van de Fractie Water Natuurlijk in de waterschapsbesturen. We hebben u daarover via onze Piscator en onze website uitvoerig geïnformeerd

Het bestuur van de federatie zal op bestuursniveau minimaal drie keer per jaar structureel overleg hebben met deze nieuwe waterschapsbesturen.

Naast de hiervoor genoemde onderwerpen zullen dan ook aan de orde komen zaken die potentieel bedreigend kunnen zijn voor de sportvisserij, of juist kansen bieden.

Ik noem daarbij de aalscholverproblematiek, het actief biologisch beheer, het gebruik van lokvoer en aanleggen van natuurvriendelijke oevers ed. Bij de kansen zie ik mogelijkheden de sportvisserij als grote groep gebruikers onder de aandacht brengen bij de waterschappen.
Kwamen we voorheen nooit verder dan de ambtelijke inbreng en de schriftelijke reactie op een plan of ontwikkeling. Nu zijn we in de gelegenheid directer onze belangen en wensen bestuurlijk in te brengen.

In ons periodiek overleg met de gekozen waterschapsbesturen zullen we ook aan de orde stellen hoe over bereikte successen met de sportvissers kan worden gecommuniceerd.
Het zijn immers de sportvissers geweest die ervoor hebben gezorgd dat Water Natuurlijk een eclatant succes is geworden. Het is nu een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid dit succes te bestendigen en daar de vruchten van te plukken.

Handhaving kan ook worden gezien in de betekenis van controle op de naleving van de visserijregels, die in de Visserijwet en privaatrechtelijk zijn gesteld en via de schriftelijke toestemmingen worden meegegeven aan onze sportvissers.

Zoals bekend is controle op de naleving van de visserijregels een speerpuntproject van onze federatie. Niet alleen de controle op de federatieve wateren, maar op verzoek van verenigingen worden inmiddels ook op vele verenigingswateren door onze 30 Buitengewone Opsporingsambtenaren ( BOA’ s) controles uitgevoerd.

Zeer recent hebben we weer een nieuwe stap kunnen zetten in het streven naar een professionele aanpak van de controle.

Onder meer op basis van bijzondere criteria zijn de te controleren wateren geselecteerd. Dergelijke wateren zullen structureel en periodiek worden gecontroleerd. Bij bijzondere criteria moet u denken aan: de aanscherping van voorwaarden voor het houden van wedstrijden, bijzondere schriftelijke toestemmingen, een kostbaar visserijbeheer ed.

Verder hebben we met de meer officiële handhavers zoals regiopolitie, KLPD en AID afspraken kunnen maken over nauwere samenwerking, de afstemming van de controle en de sanctionering. De federatie wordt inmiddels als serieuze samenwerkingspartner gezien.

De federatie beschikt over een groot aantal grote wateren; rivieren, Biesbosgebied en de Deltawateren. Op deze wateren is controle slechts zinvol en effectief vanaf het open water.

De federatie heeft zeer recent voor de controle op dergelijke grote wateren een tweetal boten aangeschaft. Deze boten hebben ligplaats respectievelijk op de grens van Biesbosch en de rivieren en aan het Volkerak en krijgen als vaargebied het gehele benedenrivierengebied, inclusief de Biesbosch en de Deltawateren. Opgedane ervaringen hiermee moeten uitwijzen of de inzet van twee boten afdoende is!

Onze BOA’ s met vaarbewijs zullen de boten vanaf mei gaan gebruiken.
Niet de aanschaf van de boten was het doel daarbij, maar een zo effectief mogelijke controle op deze voor de sportvissers belangrijke wateren. Uiteraard zullen we u resultaten laten weten, via Piscator en onze website.

Een onderwerp dat ons al jaren bezighoudt is de overlast van aalscholvers.
De visstand loopt door het minder voedselrijk worden van het oppervlaktewater bijna overal terug. Het bestand aan aalscholvers blijft echter nog steeds op hoog niveau.
Met een verminderde visbiomassa wordt de impact van aalscholvers op de visstand dus steeds groter. Veel verenigingen met eigen viswater zullen dit herkennen.

Met name in de winter bezoeken aalscholvers massaal wateren als visvijvers en ook in toenemende mate de stadswateren. De aalscholver zelf aanpakken valt nog steeds niet mee. Deze vogel geniet immers een beschermde status in Europa.

Wat we wel kunnen proberen is om de vraatgevolgen die deze vogels veroorzaken op de visstand zo klein mogelijk te houden.

Sportvisserij Nederland is zeer recent samen met onze federatie, Hengelsportfederatie Midden Nederland en de Hengelsportfederatie Limburg een proefproject gestart.
Bij dit project worden van schapengaas gemaakte kooien verticaal in het water aangebracht. Dergelijke kooien moeten vissen een schuilgelegenheid gaan bieden.
Gedurende dit project worden de effecten van deze kooien bekeken op de overleving van vissen en het effect op de sportvisserij.

In het gebied van Federatie Zuidwest Nederland wordt één vijver in de proef meegenomen. In deze vijver wordt ongeveer 4% van het wateroppervlak gevuld met deze gazen kooien. Gedurende een jaar wordt de visstand gemonitord en worden de hengelvangsten bijgehouden.

In Piscator van januari heeft de federatie naar verenigingen informatie gegeven over deze proefopzet en gevraagd aan te geven of zij belangstelling hadden voor een federatieve ondersteuning bij het aanvragen van een subsidie in het kader van het door Sportvisserij Nederland geopende Fonds Verbetering Sportvisserijmogelijkheden.

Slechts een enkele vereniging heeft van deze aanbieding voor ondersteuning gebruik gemaakt. Eigenlijk best een beetje teleurstellend resultaat als ik de al jaren gehoorde klachten en aalscholveroverlast op de visstand in ogenschouw neem!

Een onderwerp waaraan ik niet voorbij kan gaan is de visserij op aal.

Vorige jaar hebben we elkaar daarover uitvoerig en indringend gesproken.
Op grond van een deskundigenoordeel over intrek en uittrek, alsmede de stand en de kwaliteit van de aal heeft de georganiseerde sportvisserij haar verantwoordelijkheid genomen en vorig jaar het besluit genomen om per 2009 de met de hengel gevangen aal in hetzelfde water terug te zetten.

Onze verwachting toen was, dat ook de politiek en de verantwoordelijke Minister maatregelen zouden voorstellen met betrekking tot de beroepsmatige visserij op aal.
Immers de aalwetenschappers waren zeer stellig in hun overtuiging dat slechts drastische maatregelen zouden bijdragen aan het aalherstel. We hebben de beraadslagingen vanaf najaar 2008 op de voet gevolgd en kennis genomen van wederom een deskundigenoordeel.

De Tweede Kamer stond niet open voor deze deskundigenoordelen, de gezamenlijke inbreng van Sportvisserij Nederland en de grote Natuurorganisaties als het Wereld Natuurfonds, Greenpeace en Stichting De Noordzee. De Tweede Kamer heeft uiteindelijk niet gekozen voor de instandhouding van de aal, maar voor het overeind houden van de beroepsbinnenvisserij.

Wat uiteindelijk als Nederlands Aalbeheerplan richting Brussel is gestuurd door onze Minister wordt door de sportvisserij beschouwd als volstrekt onvoldoende.
Sportvisserij Nederland heeft samen met haar natuurpartners richting Brussel nog wel een appel gedaan dit plan niet te aanvaarden.
Onze verwachtingen zijn echter op dat punt niet hoog gespannen.

Ik krijg nu dikwijls de vraag voorgelegd, of wij ons ingenomen standpunt dan ook niet moeten heroverwegen. Ik kan daar kort en duidelijk in zijn.
Als wij nu ons standpunt wijzigen en terugkomen op onze ingezette maatregel
“ de met de hengel gevangen aal terug te zetten in hetzelfde water”, zijn we geen knip voor de neus waard. Ik begrijp dat het bijna niet is uit te leggen, maar ik vraag desondanks begrip.

In mijn jaarrede van november heb ik aandacht gegeven aan een te verwachte aanscherping van het binnenvisserijbeleid, voor de Staatsbinnenwateren en vooral toegespitst op het maken van Visplannen. Ik heb ook mijn verwachtingen uitgesproken ten aanzien van de oprichting van de VBC voor het Benedenrivierengebied.

De eerste verwachting lijkt niet uit te komen. Er ligt inmiddels een brief van de Minister over de uitgifte van visrechten op de staatsbinnenwateren. Het is aangekondigd als nieuw beleid, echter bij eerste beoordeling is het “ oude wijn in nieuwe zakken”. Ik zal u hierover niet verder lastigvallen, maar het geeft wel aan en bevestigt het beeld dat we al langer hebben, dat we van deze Minister niet veel mogen verwachten als het om visserijzaken gaat.

Ten aanzien van het tweede punt – komen tot een VBC voor het benedenrivierengebied - kan ik wat positiever zijn.
De Burgemeester van Woudrichem – Frank Petter – die is gevraagd door de Minister van LNV als een soort bemiddelaar op te treden heeft zeer recent op basis van gehouden gesprekken een plan van aanpak gepresenteerd.

Als alle partijen zich aan dit plan committeren kan wellicht nog deze zomer de eerste paal in de grond!

Ik sluit mijn jaarrede af en wens u voor zo een constructieve vergadering toe!

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.