Update situatie Benedenrivierengebied

0 5025
04 jun

De visstand en visserijmogelijkheden in het Benedenrivierengebied houden de gemoederen van veel sportvissers flink bezig. Sportvisserij Zuidwest Nederland is op verschillende fronten actief om de belangen van de sportvisser te behartigen.

Beroepsvisserij Biesbosch

Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft met ondersteuning van Sportvisserij Nederland eind februari 2015 bezwaar aangetekend tegen de door de Kamer voor de Binnenvisserij goedgekeurde uitgifte van drie schriftelijke toestemmingen van Staatsbosbeheer aan drie beroepsvissers. Het gaat om drie toestemmingen voor de visserij met de zegen en om één toestemming voor het vissen op paling in de Biesbosch. NB. het betreft hier een gebied waar de paling zo ernstig vervuild is dat het wettelijk verboden is om hier op paling te vissen!

Op een hoorzitting bij de Kamer voor de Binnenvisserij op 20 maart jl. zijn de bezwaren nader toegelicht. De inzet van Sportvisserij Zuidwest Nederland is gericht op een verantwoorde duurzame visserij waarbij onttrekking plaatsvindt op basis van wat de visstand aankan. Wij pleiten daarom voor een visserij op basis van quota die worden berekend volgens de afspraken die daarover zijn gemaakt in het visplan 2012. Op die manier wordt overbevissing voorkomen en blijft er sprake van een goede visstand. Dat dit nodig is blijkt uit het laatste rapport van Imares waaruit blijkt dat een aantal vissoorten al lange tijd een dalende trend vertoont.

Zegenvisserij Haringvliet

Daarnaast is er ook bezwaar aangetekend tegen de uitgifte van een schriftelijke toestemming door de Nederlandse Staat aan een beroepsvisser voor de visserij met de zegen in het Haringvliet. De Kamer voor de Binnenvisserij is van mening dat er geen quotum aan de te onttrekken hoeveelheid brasem en blankvoorn hoeft te worden gesteld in het Haringvliet. Verder vindt de Kamer dat eventuele afspraken over de visserij door beroepsvissers thuishoren in het visplan.

Sportvisserij Zuidwest Nederland kan zich hiermee niet verenigen. Voor de Benedenrivieren is er namelijk geen functionerende vistandbeheercommissie en het visplan uit 2012 bevat geen concrete afspraken die moeten waarborgen dat de visserij in dit gebied duurzaam plaatsvindt. Sportvisserij Zuidwest Nederland vindt dat onder die omstandigheden in de schriftelijke toestemming zelf nadere voorwaarden moeten worden opgenomen, gericht op het voorkomen van overbevissing en op een duurzaam gebruik van visbestanden. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft daarom tegen het besluit van de Kamer voor de binnenvisserij in april 2015 beroep ingesteld bij de rechtbank.


Bezwaar beroepsvisser Lithse Ham

Op grond van oude afspraken is Sportvisserij Zuidwest Nederland verplicht een toestemming te geven aan een beroepsvisser voor het vissen met staand want op snoekbaars in recreatiegebied de Lithse Ham. Wij hebben in die toestemming een maximum (quotum) opgenomen gebaseerd op wat er gelet op de aanwezige visstand maximaal kan worden geoogst. De betreffende beroepsvisser heeft bij de Kamer voor de Binnenvisserij bezwaar aangetekend tegen het vastgestelde quotum omdat hij een hoger quotum wil. Ook in deze zaak vond de Kamer dat afspraken over visstandbeheer en quotering thuishoren in het visplan. Omdat de Kamer volgens de Visserijwet echter zelf geen hoeveelheden mag vaststellen heeft de Kamer onze toestemming (met quotum) ongewijzigd gelaten.

Oude Maas en Amer

Op delen van de Oude Maas en een gedeelte van de Amer verstrekt Sportvisserij Zuidwest Nederland op basis van oude afspraken een toestemming voor het vissen met de zegen op pootvis (blankvoorn en brasem). Ook in deze toestemmingen hebben wij maximum aantallen opgenomen die zijn berekend op basis van wat er gelet op de aanwezige visstand maximaal kan worden geoogst. Zowel de Nederlandse staat als de betreffende beroepsvisser hebben bij de Kamer voor de Binnenvisserij bezwaar aangetekend tegen de vastgestelde quota. Op 29 mei jl. vond de hoorzitting plaats bij de Kamer voor de Binnenvisserij.

Zuidelijke helft (Noord-Brabantse zijde) Hollands Diep

Voor de noordelijke helft (Zuid-Hollandse zijde) van het Hollands Diep geeft de Nederlandse Staat een toestemming uit voor het vissen met de zegen op pootvis. Voor de zuidelijke helft (Noord-Brabantse zijde) hebben twee beroepsvissers, zonder overleg met Sportvisserij Zuidwest Nederland als rechthebbend huurder van het schubvis-visrecht, de Staat gevraagd om daar ook met de zegen te mogen vissen. Om te voorkomen dat de Nederlandse Staat zo’n toestemming zou uitgeven hebben wij zelf een toestemming verstrekt aan een beroepsvisser die wel bereid is om te vissen op basis van een quotum, gebaseerd op de aanwezige visstand. Tegen die toestemming hebben vier collega-beroepsvissers bezwaar gemaakt omdat de visserij door die collega niet duurzaam zou zijn. De Kamer voor de Binnenvisserij heeft de bezwaren van deze beroepsvissers afgewezen zodat de visserij op de zuidelijke helft van het Hollands Diep in elk geval duurzaam plaatsvindt.


Inzet

De inzet is een verantwoorde en duurzame visserij met een goede en gevarieerde visstand. Sportvisserij Zuidwest Nederland is niet tegen een duurzame (beroepsmatige) benutting van visbestanden, maar er mag wel een constructieve houding van de beroepsvisserij worden verwacht. Dat dit mogelijk is blijkt bijvoorbeeld uit de visstandbeheercommissie (VBC) voor het Volkerak-Zoommeer. Hier werkt Sportvisserij Zuidwest Nederland al jaren goed samen met de beroepsvisserij.

Wat Sportvisserij Zuidwest Nederland betreft is er ruimte voor beroepsvissers, mits er duurzaam gevist wordt. Daar moeten dus heldere afspraken over gemaakt worden in een gezamenlijk inhoudelijk visplan.

Zodra er uitspraak is gedaan in de beroepsprocedure of er andere ontwikkelingen te melden zijn, dan lees je dit op onze website of volg het nieuws op onze Facebookpagina.

Inventarisatie sportvisserijgebruik

Komend jaar gaat Sportvisserij Zuidwest Nederland het sportvisserijgebruik in het Hollandsch Diep, het Haringvliet en de Biesbosch inventariseren. Een mooi project dat samen met Sportvisserij Nederland wordt uitgevoerd.

Lees hieronder ook een interessant krantenartikel van zaterdag 4 april in BN De Stem.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.