Juridische stappen voor een goede visstand: update Benedenrivierengebied

0 6620
09 okt

Op 4 juni 2015 schreven we ons laatste bericht op onze website over het Benedenrivierengebied. Inmiddels zijn we vier maanden verder en is er in tussentijd weer het één en ander gebeurd. Hierbij een update.

In het Benedenrivierengebied spelen diverse juridische kwesties tussen Sportvisserij Zuidwest Nederland enerzijds en de Staat en enkele beroepsvissers anderzijds. In een aantal gevallen maken wij bezwaar tegen de uitgifte van ongelimiteerde – dus niet gequoteerde - toestemmingen aan beroepsvissers door de Staat. Anderzijds maken de Staat en beroepsvissers bezwaar omdat zij onder meer van mening zijn dat wij als visrechthebbende geen quoteringsvoorschriften zouden mogen verbinden aan de schriftelijke toestemmingen die wij zelf (moeten) uitgeven. Onze inzet in al deze procedures is hetzelfde: het behoud van een goede en gevarieerde visstand. 

In het Benedenrivierengebied spelen momenteel vijf kwesties, waarvan er één is afgerond, één in afwachting is van de uitspraak door de Kamer voor de Binnenvisserij, één waar de Kamer voor de Binnenvisserij recent uitspraak over heeft gedaan en twee die voorgelegd zijn aan de burgerlijke rechter. Hieronder volgt per viswater een korte toelichting.

Lithse Ham (Maas)

Voor de Lithse Ham is Sportvisserij Zuidwest Nederland uit hoofde van de huurovereenkomst met de gemeente verplicht om een schriftelijke toestemming voor staand wantvisserij uit te geven aan een beroepsvisser. Behalve dat de visserij-inspanning altijd al gelimiteerd was, hebben we nu ook een quotum berekend en toegepast. Dit quotum is gebaseerd op de draagkracht van het water berekend volgens de systematiek “Vissen met Verstand”. Bij het bepalen van het quotum is ook gerekend met het beschikbaar houden van een deel van het bestand voor de sportvisserij en het op peil houden van het bestand zelf (voldoende exemplaren voor de voortplanting). De Kamer voor de Binnenvisserij heeft haar goedkeuring verleend aan de schriftelijke toestemming.

De betreffende beroepsvisser meldt ons al jaren zijn vangsten. Uit de opgave van de winterperiode 2014-2015 blijkt dat de hoeveelheid onttrokken snoekbaars beneden het quotum is gebleven. Onderstaande grafieken geven een beeld van de hoeveelheid onttrokken snoekbaars en de vangkans. Opvallend is dat de vangkans tussen 2010/11 en 2012/2013 sterk is afgenomen en daarna constant is gebleven. De oorzaak hiervan is niet bekend en daarom is het van belang om komende winter ook de lengtes van snoekbaars te registreren. Een neerwaartse trend in de vangkans voor snoekbaars is overigens ook waargenomen voor het Volkerak-Zoommeer. Daar wordt het veroorzaakt door de veranderende waterkwaliteit.

Voor de komende winterperiode wordt een ongewijzigde toestemming verleend aan de betreffende beroepsvisser.

Zuidelijk deel (Brabantse helft) van het Hollands Diep

Tegen onze uitgifte van een schriftelijke toestemming aan een beroepsvisser hebben andere beroepsvissers bezwaar gemaakt. Op vrijdag 18 september is deze kwestie behandeld door de meervoudige afdeling van de Kamer voor de Binnenvisserij. Normaliter volgt binnen zes weken de uitspraak.

Oude Maas en de Amer

De Kamer voor de Binnenvisserij heeft ons op 29 september 2015 een brief gestuurd, waarin de bezwaren van de Staat tegen de door ons uit gegeven gequoteerde schriftelijke toestemmingen aan een beroepsvisser, ongegrond zijn verklaard. Goed nieuws dus! Overigens stelt de Kamer voor de Binnenvisserij dat de Staat voor de verdere oplossing van dit geschil ‘zich dient te wenden tot de burgerlijke rechter’. 

Het Haringvliet

De uitgifte van een toestemming door de Staat voor de niet gequoteerde beroepsmatige visserij op het Haringvliet wordt op 12 november op ons verzoek behandeld door de rechtbank. Onze inzet is dat de hoeveelheid te onttrekken vis (brasem & voorn) duidelijk gemaximeerd wordt. Dit quotum dient gebaseerd te worden op de draagkracht van het water en uitgerekend te worden volgens de systematiek “ Vissen met Verstand”, waarbij ook uitdrukkelijk rekening wordt gehouden met de sportvisserij en het bestand van deze soorten niet wordt aangetast. 

De Biesbosch

De uitgifte van toestemmingen aan beroepsvissers door Staatsbosbeheer voor de Biesbosch zal op ons verzoek door de rechtbank behandeld gaan worden. Een datum voor de zitting moet nog bepaald worden. Onze inzet in deze kwestie is hetzelfde als voor het Haringvliet.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.