Update Benedenrivierengebied

0 2919
25 jan

Vorig weekend is er weer een inventarisatie door ons uitgevoerd van het Benedenrivierengebied. Vanuit de lucht werden 62 sportvissers langs de kant geteld en op het water waren 63 vissersbootjes actief. Boven water zag het er mooi uit, maar hoe ziet het er eigenlijk onder water uit? Hoe is het met de visstand en vooral hoe zit het met de duurzaamheid van de visserij?

Als georganiseerde sportvisserij hebben wij de visserij sterk gereguleerd. Zo gelden een maximaal aantal hengels en meeneemlimieten. Voor snoekbaars is dat bijvoorbeeld twee stuks per persoon. Daarnaast houden wij met onze eigen boa’s zelf toezicht op naleving van de voorwaarden. Dat doen we met onze eigen boten vanaf het water, maar ook vanaf de kant. Op deze manier zetten wij ons in voor een goede visstand voor de sportvisserij (en beroepsvisserij). 

Gezien onze inzet voor een duurzame visserij is het schrijnend dat er van de zijde van de beroepsvisserij nauwelijks aandacht wordt besteed aan duurzame visserij, terwijl zij het merendeel van de vis onttrekken, zoals bijvoorbeeld blijkt uit vangstgegevens van het Volkerak-Zoommeer. Het zou toch vanzelfsprekend moeten zijn om vangsten door te meten en te vissen op basis van quota gebaseerd op de streefbeelden in het Visplan Benedenrivierengebied. Helaas blijkt dat niet het geval te zijn en daarom zien wij ons genoodzaakt tot het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures. Mochten we deze inspanning kunnen inruilen voor een constructieve dialoog dan heeft dat natuurlijk onze voorkeur. 

Hieronder volgt de laatste stand van zaken met betrekking tot een aantal procedures. 

Kwestie Haringvliet: sportvisserij in het ongelijk gesteld

De rechtbank heeft ons beroep tegen de goedkeuring van de toestemming van het Rijk om te vissen met de zegen in het Haringvliet, afgewezen. De vraag waar het om draaide is of met de afgegeven toestemming voor 2015 zonder quota de doelmatige visserij wordt belemmerd. De rechtbank heeft geoordeeld dat de Kamer voor de Binnenvisserij op basis van de informatie die de Kamer had toen zij een besluit nam, terecht tot goedkeuring kon besluiten. Belangrijk hierbij is dat een rapport van Imares, die dalende trends laat zien in bepaalde visbestanden, op dat moment nog niet beschikbaar was. De Rechtbank is wel van oordeel dat de Kamer voor de Binnenvisserij een bepaalde onderzoekplicht heeft naar visbestanden en trends daarin. 

Uiteraard vinden wij het jammer dat de Rechtbank in de door ons aangedragen informatie geen aanleiding zag om de goedkeuring door de Kamer van de toestemming van het Rijk af te keuren. Maar inmiddels is er nieuwe informatie in de vorm van een rapport van Imares dat helaas laat zien dat een aantal vissoorten al vele jarenlang een dalende trend laat zien. Dit rapport zal een belangrijke rol kunnen spelen in de komende rechtszaak die gaat over de beroepsvisserij in Nationaal Park de Biesbosch. Ook deze visserij is niet gebaseerd op quota terwijl niet bekend is hoeveel vis er geoogst kan worden. Deze zaak wordt op vrijdag 19 februari 2016 behandeld bij de Rechtbank in Breda om 11.00 uur. De zitting is openbaar.

Verlenging van drie huurovereenkomsten

De Kamer voor de Binnenvisserij heeft drie van onze huurovereenkomsten weer voor zes jaar verlengd. Dit lijkt goed nieuws natuurlijk, maar de Kamer voor de Binnenvisserij had dit volgens ons niet mogen doen, want de verlengingsverzoeken van het Rijk waren te laat verstuurd. Daardoor waren de huurovereenkomsten al van rechtswege verlengd. Dit is een belangrijk verschil, want tegen een verlenging van rechtswege kunnen andere partijen, zoals het Rijk en beroepsvissers geen bezwaar maken. Daarom hebben we bezwaar aangetekend bij de Kamer voor de Binnenvisserij tegen het besluit tot verlenging van onze huurovereenkomsten, aangezien deze al op grond van de wet verlengd waren.

Beroep door een beroepsvisser

Dat wij niet tegen de beroepsvisserij zijn – we zijn namelijk voor een goede visstand – blijkt wel uit het feit dat wij al jaren op basis van vrijwilligheid twee schriftelijke toestemmingen uitgeven aan een beroepsvisser. Vanaf 2015 hebben wij in de schriftelijke toestemmingen quota opgenomen, mede omdat uit het rapport van Imares blijkt dat bepaalde visbestanden significant afnemen. Los daarvan hebben we samen met de beroepsvissers in het streefbeeld van het visplan opgenomen dat er gevist wordt op basis van de duurzame oogstbare producties (DOP). Daar geven wij op deze wijze invulling aan. De beroepsvisser is het daar niet mee eens en heeft daarom bezwaar aangetekend tegen de toestemming die wij hem verlenen.

Informatiebijeenkomst Sportvisserijorganisaties

Op 22 december 2015 hebben Sportvisserij Nederland, Sportvisserij Zuidwest Nederland en andere sportvisserij-organisaties voor de vierde maal geïnformeerd over de stand van zaken in het Benedenrivierengebied. Het was een enerverende bijeenkomst, alleen al vanwege de complexiteit van de diverse juridische kwesties.

Het algemene beeld is dat er veel gebeurt, maar dat er nog niet veel voortgang is geboekt. Bovendien vinden sommigen ons ‘wat te lief.’ We zijn echter van mening dat een ‘harde lijn’ een laatste middel moet zijn. Tijdens de rondvraag gaven diverse aanwezigen opnieuw aan dat de visstand op sommige plaatsen dramatisch slecht is geworden: ‘het is zo leeg als het maar zijn kan’.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.