Visplan Volkerak-Zoommeer

0 3950
09 mrt

Sportvisserij Zuidwest Nederland zit samen met Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, het Zeeuwse Landschap, Staatsbosbeheer en de beroepsvissers in de visstandbeheercommissie (VBC) Volkerak-Zoommeer. De VBC is een samenwerkingsverband, waar overleg, afstemming en coördinatie plaatsvindt ten aanzien van het visstandbeheer en de visserij. De VBC heeft onlangs een nieuw visplan voor 2016-2021 vastgesteld. Dit is het vierde visplan sinds de oprichting van de VBC in 2001. Het visplan beschrijft hoeveel vis, van welke soorten, met welke vistuigen en op welke tijden en plaatsen kan worden onttrokken. Aan de hand van uitgebreide monitoringsgegevens van de waterbeheerder en van sport- en beroepsvissers wordt hier invulling aan gegeven.

Visstand Volkerak-Zoommeer
De visstand van het Volkerak-Zoomeer is het laatste decennium sterk veranderd. Tussen 2003 en 2011 zijn de hoeveelheden brasem en snoekbaars een factor drie gedaald. Uit de registraties van sportvissers blijkt de vangkans van snoekbaars in deze periode te zijn gehalveerd. Vanaf 2010 is de brasemvangst per ha met de zegen constant gebleven en blijft de vangkans van snoekbaars voor sportvissers laag, maar vrijwel gelijk. Ook is de gemiddelde lengte van gevangen snoekbaars de afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk gebleven (51-53 cm). Dit duidt er op dat niet de visserij, maar andere factoren ervoor zorgen dat de visstand verandert. De quaggamossel lijkt de boosdoener. Deze exotische filterfeeder komt sinds een jaar of vijf massaal voor in het Volkerak-Zoommeer. Deze mossel is in staat om grote hoeveelheden water te filteren, waarmee veel fytoplankton, bacteriën en detritus geconsumeerd worden en het water helderder en voedselarmer wordt. Brasem en snoekbaars houden juist van troebel(er) water en nemen hierdoor in biomassa af. Snoek en baars profiteren hiervan, iets wat we ook terugzien in de vangsten van sportvissers.
De grootste snoekbaars die door sportvissers met een onttrekkingsvergunning werd gevangen was overigens vanaf 2008 steevast boven de 100 cm en was in 2013 en 2014 zelfs 110 cm!

Belangrijkste afspraken uit het Visplan
-Het quotum voor brasem (zegenvisserij 1 okt – 1 apr) is vastgesteld op 100 ton per jaar. Indien nodig kan dit quotum jaarlijks worden bijgesteld;
-Sportvissers die snoekbaars willen onttrekken, dienen in het bezit te zijn van een geldige onttrekkingsvergunning en dienen hun roofvisvangsten bij te houden. Maximaal twee snoekbaarzen tussen de 42 en 75 cm (maximummaat Volkerak-Zoommeer) mogen per dag worden meegenomen;
-Snoekbaars mag enkel als bijvangst bij de zegenvisserij door beroepsvissers worden onttrokken. Alle overige vis – waaronder snoek, baars en blankvoorn – dienen te worden teruggezet. Ook voor het beroep geldt de maximummaat van 75 cm voor de snoekbaars. Voor snoekbaars wordt een signaleringswaarde van 6,3 ton per jaar aangehouden. In 2014 onttrokken sport- en beroepsvissers samen 4,5 ton;
-Beroepsvissers die met de zegen gaan vissen kondigen dit tenminste één dag van tevoren per SMS aan. Minimaal vijf keer per jaar worden door Buitengewone Opsporingsambtenaren (BOA’s) van Sportvisserij Zuidwest Nederland onaangekondigde controles op de zegenvisserij uitgevoerd; 
-Beroepsvissers houden dagelijks hun vangsten en visserijinspanning bij en meten een deel van de vangst door. Maandelijks wordt een overzicht naar Sportvisserij Zuidwest Nederland gestuurd;
-Sportvisserij Zuidwest Nederland onderzoekt het effect van het verlagen van de maximummaat van snoekbaars van 75 naar 70 cm op vangkans en aanwas van jonge snoekbaars;
-Onderzoek naar de mogelijkheden voor onttrekking van snoek. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft echter al aangegeven dat dit geen optie is en onttrekking van snoek gaat voorlopig dus niet gebeuren.

Natuurbeschermingswet
Vanuit de Natuurbeschermingswet 1998 geldt dat je voor een activiteit met mogelijke negatieve effecten op o.a. de instandhoudingsdoelstellingen, een vergunning van het bevoegde gezag moeten hebben. Het Volkerak-Zoommeer ligt op de grens van drie provincies en Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft een vergunning dat sportvissers onder bepaalde voorwaarden vanaf de oever en vanuit de boot mogen vissen Elke zes jaar dient deze vergunning opnieuw aangevraagd te worden, totdat er een beheerplan ligt in het kader van Natura 2000. In dat geval wordt sportvisserij opgenomen als bestaand gebruik. Vanwege de onzekerheid over de verzilting van het meer, laat een beheerplan voor het Volkerak-Zoommeer nog op zich wachten. Op dit moment loopt een nieuwe aanvraag voor een NB-wetvergunning bij de Provincie Zeeland. Voor Zuid-Holland en Noord-Brabant hebben we nog een geldige vergunning.
De beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer hebben voor het uitvoeren van hun visserij ook een vergunning van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig. Ook hun procedure loopt op dit moment bij de Provincie Zeeland en bij de Provincie Zuid-Holland. De provincies toetsen de aanvragen op strijdigheid met algemene doelen en kernopgaven, mogelijke effecten op beschermde vogelsoorten en beschermde habitats. Vissen zijn, op de kleine modderkruiper en de bittervoorn na, niet opgenomen als doelsoort. Specifiek wordt gekeken naar de mogelijke verstoring van vogels en de effecten op het voedselaanbod van visetende vogels.

Klik hier voor het volledige visplan.

Gerelateerde berichten
Facebook reacties

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.