Veelgestelde vragen

Beroepsvisserij in en rondom de Biesbosch

 • 1. Door wie wordt er in en rondom de Biesbosch beroepsmatig gevist?
  In het Benedenrivierengebied zijn verschillende beroepsvissers actief. In de Biesbosch en de direct aangrenzende wateren betreft dit thans een drietal visserijbedrijven.
 • 2. Op welke vissoorten wordt gevist?
  Met ingang van 2011 geldt een vangstverbod voor aal in ‘dioxine-wateren’, waaronder het Benedenrivierengebied. In en rondom de Biesbosch mag vanaf 2011 dan ook niet meer op aal en met aalvistuigen zoals fuiken worden gevist. De laatste jaren wordt enkel gevist op schubvis (alles behalve aal). De vangst bestaat hoofdzakelijk uit brasem en blankvoorn, maar ook andere vissoorten zoals snoekbaars en baars worden onttrokken.
 • 3. Waarom wordt op deze soorten gevist?
  Met name snoekbaars wordt gevangen voor consumptie. Witvissoorten zoals brasem, kolblei, blankvoorn en winde worden gevangen ten behoeve van de uitzet in afgesloten sportviswateren (met name visvijvers/visputten). Deze door hengelsportverenigingen beheerde viswateren liggen veelal in België, maar ook in Nederland (met name Limburg en Noord-Brabant) en Duitsland. Voor informatie over verwantwoord vis uitzetten verwijzen wij u naar deze pagina.
 • 4. Wie geeft beroepsvissers toestemming om in en rondom de Biesbosch te vissen?
  Deze toestemmingen worden zowel door Ministerie Economische Zaken (namens de Staat) als door Staatsbosbeheer verleend al naar gelang welke van deze beide partijen de eigenaar van het gebied is. De Kamer voor de Binnenvisserij is verantwoordelijk voor de goedkeuring van visserijtoestemmingen. In het geval van de visserij op 30 maart jl. werd er gevist op grond van door het Ministerie van Economische Zaken afgegeven toestemming. Ook Sportvisserij Zuidwest Nederland geeft schriftelijke toestemmingen uit in het Benedenrivierengebied. Deze schriftelijke toestemmingen worden met name uitgegeven op grond van verplichtingen in de huurovereenkomsten met het Ministerie Economische Zaken (namens de Staat).
 • 5. Welke 'rechten' hebben beroepsvissers in en rondom de Biesbosch?
  Beroepsvissers mogen in en rondom de Biesbosch vissen met de zegen. De toestemmingen worden al sinds langere tijd verstrekt aan de beroepsvissers. De door Staatsbosbeheer gegeven toestemming voor de zegenvisserij heeft dit jaar een looptijd van een jaar. Daarin hadden de beroepsvissers toestemming om van 1 oktober t/m 31 maart jl. met de zegen te vissen. Elders in het Benedenrivierengebied mogen beroepsvissers het hele jaar door met de zegen vissen, behoudens de wettelijke gesloten tijd voor het vissen met de zegen van 1 april tot en met 31 mei..

  Sportvisserij Zuidwest Nederland maakt bezwaar tegen de toestemming die drie beroepsvissers van Staatsbosbeheer hebben om in het in en rondom de Biesbosch te vissen. In de zomer van 2016 heeft de rechtbank in Breda dit bezwaar afgewezen. Sportvisserij Zuidwest Nederland is vervolgens in beroep gegaan bij de Raad van State. De door Sportvisserij Zuidwest Nederland opgestarte gerechtelijke procedures zijn niet tegen Staatsbosbeheer maar tegen de Kamer voor de Binnenvisserij. Sportvisserij Zuidwest Nederland is van mening dat de Kamer voor de Binnenvisserij de door Staatsbosbeheer gegeven toestemming niet had mogen goedkeuren. Dat goedkeuringsbesluit is een voor bezwaar en beroep vatbaar besluit en na bezwaar bij de Kamer en beroep bij de rechtbank Breda (bestuursrechter) is de kwestie nu beland bij Raad van State. Op 22 mei is de mondelinge behandeling door de Raad van State. Meestal volgt de uitspraak dan ongeveer zes weken later. Staatsbosbeheer wacht de uitspraak van de Raad van State af. Daarna gaat Staatsbosbeheer in gesprek met de beroepsvissers en Sportvisserij Zuidwest Nederland.
 • 6. Wat is vissen met de zegen?
  De zegen is een vistuig wat bestaat uit een rechtopstaand net in de waterkolom, waarvan de onderkant is verzwaard en de bovenkant is voorzien van drijvers, met in het midden van het net een verzamelzak. De zegen wordt in een rondje uitgevaren, waarna deze wordt binnengetrokken en de aanwezige vis wordt omsloten. Bij het naar binnenhalen, wordt de vis de verzamelzak in gedwongen. De lengte van de zegen kan variëren van enkele tientallen tot wel 1.000 meter. Een zegen mag niet als sleepnet worden gebruikt. Een zegen met een bovenpees van 100 meter of meer mag wel worden voortgetrokken door het water als dit gebeurt met een snelheid van minder dan 2 kilometer per uur ten opzichte van het water.
 • 7. Wat vindt Staatsbosbeheer van de beroepsvisserij in en rondom de Biesbosch?
  Staatsbosbeheer is niet tegen visserij en verstrekt aan de beroepsvisserij (en aan de sportvisserij) toestemmingen om te kunnen vissen in de Biesbosch. Staatsbosbeheer streeft naar een duurzaam en ecologisch verantwoord visserijbeleid voor de toekomst. De visserij mag niet leiden tot overbevissing of het uitsterven van bepaalde vissoorten. Ook met het oog op trekbewegingen van vis van Haringvliet naar grote rivieren en de rol van de Biesbosch als belangrijk paaigebied. Staatsbosbeheer is voor duurzame visserij en wacht de uitspraak van de Raad van State (zie vraag 5) af. Staatsbosbeheer gaat na de uitspraak in gesprek met de beroepsvissers en Sportvisserij Zuidwest Nederland.
 • 8. Mag er ook 's nachts worden gevist door beroepsvissers?
  Wettelijk gezien is het toegestaan om ’s nachts te vissen in de Rijn, Maas, IJssel en alle andere stromende wateren die met deze wateren in open verbinding staan en daarvan water afvoeren (zie artikel 7, lid 2 sub e van het Reglement voor de binnenvisserij 1985).
 • 9. Is de visserij van 30 maart 2017 van Visserijbedrijf Klop legaal?
  Ja, in deze periode mag met de zegen (zie hierboven) worden gevist. De toestemming op grond waarvan de betreffende visserij op de Nieuwe Merwede werd uitgeoefend betreft een legale bevissing op grond van een toestemming van het Ministerie van Economische zaken. Tevens mag er op de Nieuwe Merwede na zonsondergang worden gevist.
  Ten aanzien van de opmerking in de petitie 'Stop beroepsvisserij zonder quota in Nationaal Park de Biesbosch' en bijbehorende stukken wordt genoemd “Het net werd tussen twee boten gehangen en daarmee werd meerdere keren over de rivier gesleept” geldt het volgende. Een zegen mag niet als sleepnet worden gebruikt. Een zegen met een bovenpees van 100 meter of meer mag wel worden voortgetrokken door het water als dit gebeurt met een snelheid van minder dan 2 kilometer per uur ten opzichte van het water.
 • 10. Wat is de visie van Sportvisserij Zuidwest Nederland op de betreffende visserij van 30 maart 2017?
  De betreffende tijd en mate van de visserij is - voor zover e.e.a. vast staat - dus legaal, maar vanuit het perspectief van Sportvisserij Zuidwest Nederland onwenselijk vanuit een visstand perspectief. De vis ligt klaar voor de paaiperiode en is tevens in een relatief slechte gesteldheid om uitgezet te worden in sportviswateren (visvijvers/visputten). Daarnaast zal het lastig zijn om in het donker ondermaatse vis en vissoorten waar – in bepaalde perioden – een terugzetplicht voor geldt uit de vangst te sorteren.
  Hoewel Sportvisserij Zuidwest Nederland begrijpt dat de betreffende visserij als aangrijpend wordt ervaren, benadrukken wij de wenselijkheid van beheerste, inhoudelijke standpunten op basis van feiten. Sportvisserij Zuidwest Nederland kiest dan ook voor de weg van de dialoog met het Ministerie van Economische Zaken als uitgevende instantie en de beroepsvisserij. Sportvisserij Zuidwest Nederland zal de onwenselijkheid van deze niet-gequoteerde visserij en visserij na zonsondergang blijven benadrukken bij het Ministerie van Economische Zaken en Staatsbosbeheer.
 • 11. Hoe is het met de visstand in en rondom de Biesbosch gesteld?
  Wageningen IMARES stelt in haar jaarlijkse rapportages in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken vast dat diverse visbestanden al vele jaren een dalende trend laten zien. Hier is het laatste rapport te vinden. In het rapport van Witteveen+Bos dat betrekking heeft op een visstandbemonstering in het najaar van 2012 is hier te vinden. Daarin wordt gesteld dat er op grond van de lengte-frequentieverhouding er geen sprake lijkt te zijn van een te hoge visserijdruk.
  Sportvisserij Zuidwest Nederland zet een aantal kanttekeningen bij dit rapport. Het belangrijkste is dat de rapportage van Wageningen IMARES de langjarige trends laten zien terwijl bij Witteveen+Bos slechts sprake is van een momentopname, die inmiddels ook bijna vijf jaar oud is. Ook Witteveen+Bos zelf benadrukt dan ook het grote belang om de visstand blijvend te onderzoeken mede op grond van aanlandingsgegevens. Die laatste gegevens ontbreken echter volledig. Sportvisserij Zuidwest Nederland werkt aan het inzichtelijk maken van de onttrekkingen van vis door sportvissers middels vliegtuigtellingen, enquêtes langs de waterkant en landelijke onderzoeken.

  Naast de visstandonderzoeken zien sportvissers hun vangsten al jaren teruglopen. Dit ziet Sportvisserij Zuidwest Nederland niet alleen aan de grote hoeveelheid negatieve reacties ten aanzien van vangsten in het Benedenrivierengebied, maar ook aan de cijfers uit hengelvangstregistraties van (wit)viswedstrijden en grote (inter)nationale sportviswedstrijden in het gehele Benedenrivierengebied. Om de karperstand in het Benedenrivierengebied te verbeteren, heeft Sportvisserij Zuidwest Nederland de laatste jaren met hulp van tientallen vrijwilligers in totaal 10.000 kg karper uitgezet.

 • 12. Wat vindt Sportvisserij Zuidwest Nederland van de beroepsvisserij in en rondom de Biesbosch?
  Sportvisserij Zuidwest Nederland is niet tegen beroepsvisserij. Sportvisserij Zuidwest Nederland is echter van mening dat de visstand en duurzame bevissing leidend moet zijn bij de vraag of commerciële benutting van vis mogelijk is en dat de sportvisserij niet te lijden mag hebben onder te grote onttrekking van vis door commerciële vissers. Met de huidige visstand is ongelimiteerd vissen in een Nationaal Park (Biesbosch en NL Delta Biesbosch – Haringvliet) en in Natura 2000 gebieden (Haringvliet, Hollands Diep, Biesbosch, Oude Maas, etc.) in onze ogen niet meer mogelijk.
  Sportvisserij Zuidwest Nederland wil graag inzicht krijgen in de visstand, om samen met beroepsvissers, waterbeheerders, Ministerie van Economische Zaken en natuur- en terreinbeherende instanties duurzame quota af te spreken. Dit houdt in dat jaarlijks wordt bepaald hoeveel vis van een bepaalde soort kan worden onttrokken.
  Daarnaast zien wij heil in het instellen van gebieden waar geen vis onttrokken kan worden, een korter zegenseizoen (waarmee vis voor de paai wordt beschermd) en een sluitende registratie, controle en handhaving van vangsten en aanlandingen.
  Als sportvisserij zijn wij ook om bij te dragen aan een duurzame bevissing. Het waar nodig aanscherpen van meeneemlimieten, minimum- en/of maximummaten zijn maatregelen die zo nodig worden doorgevoerd.

VISpas

 • 1. Waar kan ik een VISpas kopen?

  De VISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Je krijgt daarbij een lijsten van viswateren waar je mag vissen. Je dient dus lid te worden bij een vereniging om de VISpas te bemachtigen. Als je nog geen lid bent van een vereniging, dan kun je eventueel de VISpas volgend jaar kopen bij de hengelsportvereniging of hengelsportzaak. Dit geldt zowel voor de VISpas, ZeeVISpas als de JeugdVISpas. De ZeeVISpas wordt voornamelijk uitgegeven door zoutwater verenigingen.

  Je kunt hier bekijken welke vereniging het dichtst bij is voor jou.

 • 2. Wanneer ontvang ik mijn VISpas?

  Leden die een VISpas hebben besteld, en hiervoor een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (VBL) hebben ontvangen, kunnen de status van hun bestelling bekijken op www.vispas.nl via “status aanvraag”.

  De VISpassen (VISpas, jeugdVISpas en zeeVISpas) voor de leden van hengelsportverenigingen worden door Sportvisserij Nederland in de 2e helft van november aan de hengelsportverenigingen verzonden. Het is daarna aan de vereniging wanneer zij de VISpassen aan hun leden verstrekken. Sommige doen dit op hun vaste ledenavonden, anderen zullen dit gewoon per post doen.

  De sportvissers die geen lid zijn van een hengelsportvereniging, ontvangen eind november van Sportvisserij Nederland een acceptgiro voor betaling van de Kleine VISpas. Als zij deze tijdig betalen ontvangen zij voor 1 januari van het nieuwe jaar hun Kleine VISpas.

 • 3. VISpas geboortedatum / naam fout
  Klik hier om je juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 4. VISpas verhuizing
  Je hengelsportvereniging beheert een eigen ledenadministratie. Het is daarom de bedoeling dat je jouw adreswijziging doorgeeft bij je eigen hengelsportvereniging. De gegevens van je vereniging kun je hier vinden of aan de voorkant van je VISpas.
 • 5. VISpas kwijt
  Vul hier het formulier in als je de VISpas kwijt bent.
 • 6. VISpas opzegging / overlijden doorgeven
  Het opzeggen van de VISpas moet voor 1 oktober en dit  kan alleen bij je eigen hengelsportvereniging. De gegevens van je vereniging kun je hier vinden of aan de voorkant van je VISpas.
 • 7. Ik ben lid van meer dan één vereniging. Hoe kan ik mijn teveel betaalde afdracht terugkrijgen?

  Bij iedere vereniging waarvan je lid bent krijg je een VISpas. De VISpas is namelijk het bewijs van lidmaatschap van die verenigingen. Maar slechts bij één van die verenigingen hoef je de landelijke afdracht te betalen. Daardoor wordt het een stuk goedkoper om van meerdere verenigingen lid te zijn.

  De afdracht aan de landelijke organisatie is €14,-. Dat is de oude afdracht (Grote Vergunning) plus de Sportvisakte. Bij een tweede lidmaatschap worden er slechts administratiekosten gerekend van €3,50.

  Je kunt de teveel betaalde afdracht hier terugvragen. Na het invullen van het formulier krijg je het teveel betaalde bedrag z.s.m. teruggestort op je rekening.

 • 8. Voor wie is de VISpas bedoeld?

  Indien je 14 jaar of ouder bent, met meer dan 1 hengel, de niet aangewezen aassoorten of in wateren die niet in de Kleine Lijst van Viswateren staan vist, heb je de VISpas nodig. Kijk welke pas jij nodig hebt op www.vispas.nl bij "doe de VISpas check".

  Lees goed je VISpas na omdat er soms nog aanvullende beperkingen zijn opgenomen, zoals het verbod om gedurende een bepaalde periode een bepaalde aassoort te gebruiken, of soms heb je ook nog een vergunning met betrekking tot het looprecht nodig.

  De jeugd tot 14 jaar, met als peildatum 1 januari, heeft nog drie andere mogelijkheden:

  Een jeugdvergunning via de vereniging; geeft de sportvisser het recht om met één hengel te vissen op de verenigingswateren met een door de minister van LNV aangewezen aassoort vissen;

  Een JeugdVISpas via de vereniging; geeft de sportvisser het recht om met twee hengels te vissen op de verenigingswateren, federatie wateren en wateren van Sportvisserij Nederland;

  Geen vergunning; de sportvisser kan met een volwassen persoon, die de verplichte documenten bezit, gratis vissen met één hengel en aangewezen aassoort op de verenigingswateren, federatieve wateren en wateren van Sportvisserij Nederland.

  Voor sommige vissoorten bestaat een gesloten tijd. Vang je zo’n vis in die periode, dan moet je hem met de grootst mogelijke zorg behandelen en levend en onbeschadigd direct in het zelfde water terugzetten.


 • 9. Waarom zijn niet alle wateren in de Landelijke Lijst van Viswateren opgenomen?
  Verenigingen en federaties brengen heel veel water in, maar houden soms kleine kwetsbare wateren exclusief voor hun leden of binnen de federatievergunning. Evengoed is viswater in particulier bezit of omwille van natuurbescherming niet toegankelijk voor vissers. Dat zal altijd zo blijven. Wij hopen en verwachten echter dat de Gezamenlijke Lijst in de toekomst nog verder wordt uitgebreid. De nieuwe dikke viswaterlijst van 2013 is daartoe al een stevige aanzet.

  Zodra er extra wateren worden toegevoegd aan de Landelijke Lijst worden deze op de website van Sportvisserij Nederland gezet.

 • 10. Mag ik met de VISpas overal vissen?

  Nee, helaas mag je niet overal vissen, maar wel in alle wateren die zijn opgenomen in de Lijst van Viswateren die je bij je VISpas hebt gekregen: de Gezamenlijke Lijst van Viswateren. Zorg ervoor dat je altijd de Lijst van het water waar je wilt gaan vissen bij je hebt, anders is de VISpas niet geldig. Dit is een wettelijke verplichting die bij elke vergunning hoort.

  Op www.visplanner.nl kun je ook eenvoudig zien waar je met de VISpas mag vissen.

 • 11. Als ik een Vispas later in het jaar koop, waarom moet ik dan toch voor het hele jaar betalen?
  Het lidmaatschap van de VISpas is een kalenderjaar geldig, dit betekent dat het lidmaatschap ingaat van 1 januari t/m 31 december van een jaar. Rechtsboven op de VISpas staat het jaartal.

  Echter de praktijk is dat mensen pas gaan vissen rondom juni, dit vanwege het warmere weer. Deze mensen kiezen er dus voor om later te gaan vissen, waardoor ze niet in alle jaargetijden aan de waterkant zitten. Er zijn zelfs vissers die alleen in najaar vissen vanwege het roofvisseizoen of toeristen die een week gebruik maken van de VISpas. Zij betalen dus dezelfde contributie, maar vissen minder maanden dan de andere vissers. We kijken bijvoorbeeld ook niet naar de frequentie van het vissen, degene die éénmalig vissen betalen net zoveel als de leden die dagelijks vissen.

  Het is lastiger om VISpassen uit te geven die per datum geldig zijn, dan krijgt 3/4 van Nederland een VISpas 2016 en de andere kwart krijgt een VISpas 2016/ 2017 die bijvoorbeeld geldig is tot 1-6-2017 en de ander weer 1-9-2017. Dit verhoogt de kans op fouten aanzienlijk en zal de prijs van de VISpas een stuk hoger maken.

  De meeste verenigingen sturen rondom november/december de facturen naar de leden, vervolgens kan men de VISpas betalen en heeft men het document voor 1 januari binnen. Zo zien wij het ook het liefst bij Sportvisserij Nederland. Deze mensen kunnen dus het hele jaar genieten van de visserij.
 • 12. Overige vragen over de Vispas?
  Zit je vraag er niet bij? Stel hem dan via vispas@sportvisserijnederland.nl
 • 13. Hoef ik de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren niet meer mee te nemen naar de waterkant?
  De VISplanner app is in combinatie met de VISpas vanaf 1 januari 2015 rechtsgeldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. 

  Als je een smartphone hebt met de VISplanner app erop hoef je het boekje dus niet meer mee te nemen.

  Vissers die de komende jaren het boekje nog willen ontvangen hoeven verder niets aan te geven, dan krijgen ze die gewoon toegestuurd.

 • 14. Viswaterlijst kwijt?
  Klik hier om een nieuwe Gezamenlijke Lijst van Viswateren te bestellen.

Kleine VISpas

 • 1. Hoe kan ik mijn Kleine VISpas omruilen voor een VISpas?
  Alle rechten en plichten van de Kleine VISpas zitten al bij de VISpas in. Dit betekent dat de Kleine VISpas overbodig is op het moment dat je de VISpas hebt.

  De VISpas levert Sportvisserij Nederland, in tegenstelling tot de Kleine VISpas, niet direct uit aan de sportvisser. Je kunt de VISpas van de plaatselijke hengelsportvereniging verkrijgen bij een plaatselijke hengelsportzaak/ grote dierenspeciaalzaak.

  Je krijgt daar, ter betaling, een voorlopig bewijs van lidmaatschap mee. Met de bovenkant kun je per direct vissen, met de onderkant kun je de VISpas aanvragen. Wij maken vervolgens de VISpas voor je aan en sturen hem naar je op.

  Tenslotte kun je nog €10,- van de Kleine VISpas terugkrijgen door de Kleine VISpas te retourneren aan Sportvisserij Nederland met vermelding van je rekeningnummer/IBAN. Je kunt dit samen met de Aanvraag Definitief Lidmaatschap meesturen of een kopie maken van je VISpas en deze samen met de Kleine VISpas meesturen. Je kunt het adresseren aan: 

  Sportvisserij Nederland 
  T.a.v. Afdeling Visdocumenten & Controle
  Postbus 162
  3720 AD Bilthoven
 • 2. Kleine VISpas kwijt
  Vul hier het formulier in als u de Kleine VISpas kwijt bent.
 • 3. Kleine VISpas geboortedatum/naam fout
  Klik hier om uw juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 4. Kleine VISpas opzeggen/overlijden doorgeven
  Klik hier om opzegging / overlijden door te geven.
 • 5. Kleine VISpas verhuizing
  Klik hier om uw verhuizing door te geven.
 • 6. Mag ik met de Kleine VISpas op snoek vissen met een dode aasvis?
  Nee, want met de Kleine VISpas mag je alleen vissen met de zogenoemde “aangewezen aassoorten” en een dode aasvis is geen “aangewezen aassoort”. Je moet dus in het bezit komen van een andere toestemming (vergunning) om met een dode aasvis te mogen vissen. Het vissen met een dode aasvis is toegestaan als je in bezit bent van een VISpas. Om een VISpas te krijgen moet je lid worden van een hengelsportvereniging die is aangesloten bij Sportvisserij Nederland. Je kunt lid worden bij de hengelsportvereniging zelf en ook vaak bij de hengelsportzaak.
 • 7. Voor wie is de Kleine VISpas bedoeld?
  Om in het Nederlandse binnenwater te mogen vissen heb je altijd schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. 

  De Kleine VISpas vormt samen met de Kleine Lijst van Viswateren de wettelijk vereiste schriftelijke toestemming voor die wateren die in de Kleine Lijst van Viswateren zijn genoemd. Met de Kleine VISpas mag je met één hengel vissen met de zogenoemde “aangewezen” aassoorten. De aangewezen aassoorten zijn: brood, aardappel, deeg, kaas, granen, zaden, worm, steurkrab, insectenlarven (bijvoorbeeld maden) en nabootsingen van insectenlarven die niet groter zijn dan 2,5 cm. Met de Kleine VISpas kun je dus niet op roofvis vissen met kunstaas of een stukje vis of een dood visje. 

  Veel sportvissers, die geen lid zijn van een vereniging, ontvangen de Kleine VISpas al jaarlijks thuis via Sportvisserij Nederland. Maar ook is de Kleine VISpas te koop op de grotere postkantoren (zij vragen balievergoeding) en via het Kleine VISpas bestelformulier. Jongeren tot en met 14 jaar hebben per 1 januari 2007 ook de Kleine VISpas nodig, als zij met een hengel en met een door de minister van EL&I aangewezen aassoort vissen.

  Wil je met twee hengels, met alle aassoorten en/of op wateren vissen die niet in de kleine Lijst van Viswateren staan, dan heb je in 95% van de gevallen een VISpas nodig. De VISpas kun je verkrijgen bij één van de 1.000 hengelsportverenigingen die bij Sportvisserij Nederland zijn aangesloten. Op onze website kun je zien welke hengelsportverengingen bij ons zijn aangesloten. Ook de plaatselijke hengelsportzaak verkoopt vaak de VISpas. Bij de VISpas krijg je één of meer uitgebreide lijsten van viswateren. Ook bij de VISpas geldt dat deze alleen geldig is in combinatie met de uitgebreide lijst(en) van viswateren. Je moet dus altijd zowel de VISpas als de lijst(en) van viswateren bij je hebben. 

 • 8. Waar mag ik vissen met de Kleine VISpas?
  Je kunt op www.visplanner.nl vinden waar je met de Kleine VISpas mag vissen. Ook kun je in de Kleine Lijst van Viswateren zien waar je mag vissen.
 • 9. Hoef ik de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren niet meer mee te nemen naar de waterkant?
  De VISplanner app is in combinatie met de (Kleine) VISpas vanaf 1 januari 2015 rechtsgeldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. 

  Als je een smartphone hebt met de VISplanner app erop hoef je het boekje dus niet meer mee te nemen.

  Vissers die de komende jaren het boekje nog willen ontvangen hoeven verder niets aan te geven, dan krijgen ze die gewoon toegestuurd.

JeugdVISpas

 • 1. Welk document heeft de jeugd nodig?
  Jeugdleden onder de 14 jaar, peildatum 1 januari, kunnen onder begeleiding van een volwassen persoon met het juiste document zonder document meevissen. De jeugd mag met 1 hengel vissen.

  Als jongeren alleen gaan vissen, dan hebben ze of een jeugdvergunning of jeugdVISpas van een hengelsportvereniging nodig. Ze worden dan lid van een hengelsportvereniging.

  Als het jeugdlid met 1 hengel vist en aangewezen aassoorten(geen roofvis) dan heeft hij/zij genoeg aan een jeugdvergunning van een hengelsportvereniging. Met deze jeugdvergunning mag hij/zij alleen op de verenigingswateren vissen.

  Met de jeugdVISpas daarentegen mag het jeugdlid bijna overal vissen, met twee hengels en op roofvis.

  Lid worden van een hengelsportvereniging is heel eenvoudig en bij een hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij jou in de buurt. Deze kun je hier vinden.
 • 2. JeugdVISpas geboortedatum/naam fout
  Klik hier om de juiste geboortedatum / naam door te geven.
 • 3. JeugdVISpas kopen
  De JeugdVISpas is eenvoudig online te bestellen via www.vispas.nl

  De JeugdVISpas is het lidmaatschapsbewijs van een vereniging. Je krijgt daarbij lijsten van viswateren waar je mag vissen. Je dient lid te worden bij een vereniging om de JeugdVISpas te bemachtigen. Als je nog geen lid bent van een vereniging, dan kun je de JeugdVISpas kopen bij de hengelsportvereniging en/ of hengelsportzaak/dierenspeciaalzaak bij jou in de buurt. 

  Je krijgt bij het verkooppunt een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap mee, met de bovenkant kun je direct gaan vissen en is een maand geldig. Door de onderkant (Aanvraag Definitief Lidmaatschap) op te sturen naar Sportvisserij Nederland zorg je ervoor dat wij een JeugdVISpas voor je kunnen aanmaken. Deze VISpas wordt binnen 15 werkdagen na ontvangst van ‘Aanvraag Definitief Lidmaatschap’ naar je opgestuurd. 

  De kosten voor de JeugdVISpas zijn afhankelijk van de verenigingscontributie, maar de prijs zal tussen de € 27,50 en € 50,- zijn.
 • 4. JeugdVISpas kwijt
  Vul hier het formulier in als je de JeugdVISpas kwijt bent.
 • 5. JeugdVispas niet ontvangen
  Via onze status aanvraag kun je controleren wanneer je de JeugdVISpas kunt verwachten.
 • 6. JeugdVISpas opzeggen/overlijden doorgeven
  Het opzeggen van de JeugdVISpas moet voor 1 oktober en dit kan alleen bij je eigen hengelsportvereniging. De gegevens van je vereniging kun je vinden aan de voorkant van je VISpas of via zoek vereniging.
 • 7. JeugdVISpas verhuizing
  Je hengelsportvereniging beheert een eigen ledenadministratie. Het is daarom de bedoeling dat je je adreswijziging doorgeeft bij je eigen hengelsportvereniging. De gegevens van je vereniging kun je vinden aan de voorkant van je VISpas of via zoek vereniging.
 • 8. Hoef ik de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren niet meer mee te nemen naar de waterkant?
  De VISplanner app is in combinatie met de (Jeugd)VISpas vanaf 1 januari 2015 rechtsgeldig als toestemming om in de wateren die in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren staan te mogen vissen. 

  Als je een smartphone hebt met de VISplanner app erop hoef je het boekje dus niet meer mee te nemen.

  Vissers die de komende jaren het boekje nog willen ontvangen hoeven verder niets aan te geven, dan krijgen ze die gewoon toegestuurd.

ZeeVISpas

 • 1. Voor wie is de zeeVISpas bedoeld?
  Het vissen in zee is niet vergunningplichtig. Echter voor het vissen in enkele zoute Deltawateren, namelijk het Veerse Meer en het Grevelingenmeer is wel een schriftelijke toestemming vereist. Ook voor het spitten van zeeaas in het Deltagebied is een vergunning noodzakelijk. De zeeVISpas in combinatie met  de Lijst van Zeevismogelijkheden voorziet in deze schriftelijke toestemming (visvergunning). Daarnaast heb je de zeeVISpas (of VISpas) nodig wanneer je mee wilt doen aan officiële (zeevis)wedstrijden van Sportvisserij Nederland of de federaties. Uitsluitend de aangesloten hengelsportverenigingen geven de zeeVISpas (en VISpas) uit. Alle adressen van deze verenigingen zijn vind je hier
  De wateren en de spitvergunningen die in deze lijst zijn opgenomen, zijn ingebracht door Sportvisserij Zuidwest Nederland in het kader van de onderlinge uitwisseling van vergunningen. 

  Binnenwater 
  De zeeVISpas is voor sportvissers die enkel in de zoute wateren vissen. Als je in het binnenwater wilt vissen, dan heb je altijd een schriftelijke toestemming (visvergunning) nodig. Bij een lidmaatschap van een (aangesloten) vereniging kun je i.p.v. een zeeVISpas een VISpas afnemen, met daarbij behorende Lijst(en) van Viswateren. Daarmee mag je in heel veel wateren in geheel Nederland vissen (inclusief de zeevismogelijkheden). Meer informatie vind je www.vispas.nl.

Nachtvis-/ 3e Hengeltoestemming

 • 1. Wanneer kan ik de nachtvis- en/of derde hengeltoestemming voor 2016 bestellen?

  Vanaf begin december kunnen de Nachtvis- en Derde Hengeltoestemming voor het volgende jaar Online in onze webwinkel worden besteld.
  Je krijgt dan direct een Voorlopige Derdehengeltoestemming digitaal opgestuurd waarmee je vanaf 1 januari meteen kan gaan vissen, mits je de (tijdelijke) VISpas ook al in bezit hebt. Je ontvangt de brief met de hologramsticker voor op je VISpas (de originele toestemming) vervolgens binnen enkele weken van Sportvisserij Nederland.

  Klik hier voor meer informatie over nachtvissen, de derde hengelvergunning en het gebruik van een schuilmiddel

 • 2. Verkrijgbaarheid
  LET OP:
  JeugdVISpashouders mogen alleen nachtvissen onder begeleiding van een volwassen persoon.

  VISpashouders kunnen zelf de Landelijke Nachtvistoestemming ( € 10.00 ) en/of de Derde hengeltoestemming ( €25.00 ) bestellen via onze webwinkel. Deze online bestelling is mogelijk vanaf begin december voor het daarop volgende jaar.
 • 3. Nachtvis- derde hengeltoestemming kwijt?
  Na het invullen van onderstaand formulier, ontvang je zonder tegenbericht binnen 3 werkdagen een duplicaat van je Nachtvis- en/of Derde Hengeltoestemming thuis inclusief factuur van € 3.50 per hologram.

  Binnen 3 werkdagen ontvang je een duplicaat VISpas met daarop de hologram (sticker) geplakt. Tevens ontvang je een portvrije antwoord-enveloppe. Wij verzoeken je je oude VISpas daarin terug te sturen.


  Vul hier het formulier in.
 • 4. Verhuizing doorgeven
  Een verhuizing kun je doorgeven bij je vereniging. 
  De gegevens van je vereniging kun je vinden onder je n.a.w. gegevens voorop je VISpas of via zoek vereniging.
 • 5. Nachtvis- en/of derde hengeltoestemming opzeggen
  Klik hier om uw nachtvis- en/of derde hengeltoestemming op te zeggen.
 • 6. Overige vragen nachtvis- en/of derde hengeltoestemming
  Zit je vraag er niet bij? Stel hem dan via nachtvissenderdehengel@vispas.nl
 • 7. Zijn er bijzondere voorwaarden?
  Ja. Deze kun je vinden in de Gezamelijke Lijst van Nederlandse Viswateren op pagina 2 tot en met 6.

Meevistoestemming

Overige vragen

 • 1. Waarom heb ik nog geen snoekbaars meeneemvergunning ontvangen?
  De snoekbaars meeneemvergunning wordt niet meer automatisch aan u verzonden, zoals u wellicht gewend was van voorgaande jaren. Als u in het bezit wenst te komen van een nieuwe snoekbaars meeneemvergunning, dient u uw hengelvangstregistratiekaart van het voorgaande jaar ingevuld te retourneren aan: Sportvisserij Zuidwest Nederland, Antwoordnummer 23514, 4920 WE  Made. Hierna kunt u in onze webwinkel gratis een nieuwe toestemming voor het nieuwe jaar aanvragen.
 • 2. Hoe kom ik er achter of ik mag vissen in een viswater?
  Om erachter te komen of je mag vissen in een viswater en zoja, welke papieren je hiervoor nodig hebt, kun je gebruik maken van de Visplanner.
 • 3. Waar kan ik visstroperij melden?
  Wanneer je het vermoeden hebt van visstroperij kan je contact opnemen met Rian de Jong (tel: 06-19971139) van Sportvisserij Zuidwest Nederland. 

  Ook kan je melding maken via het contactformulier. Vul alle velden zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij bij eventuele vragen contact met je op kunnen nemen. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld! 

  Wanneer je een urgente melding hebt buiten kantooruren, kan je ook bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de NVWA (0900-0388, 24 uur per dag). 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.