Visserij op het Volkerak-Zoommeer

Geactualiseerd op 15 november 2017

Op het Volkerak-Zoommeer wordt gevist door zowel de sport- als de beroepsvisserij. Deze partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het visstandbeheer.
Bij sportvissers bestaat soms onduidelijkheid of zelfs onbegrip over de beroepsmatige visserij op het Volkerak-Zoommeer. Deze pagina is bedoeld om openheid te geven over de visserij en daarmee onduidelijkheden weg te nemen. 

Foto: Bram Bokkers

Toestemmingen en vergunningen

Om op het Volkerak-Zoommeer te mogen vissen, geeft het Ministerie van Economische Zaken toestemmingen en machtigingen uit aan diverse partijen. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft een machtiging waarmee het voor VISpashouders is toegestaan om met hengels te vissen. Daarnaast worden er aan de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer toestemmingen uitgegeven voor fuikenvisserij op aal, wolhandkrab en bot en zegenvisserij op brasem, snoekbaars en harder. In de toestemmingen is als voorwaarde opgenomen dat de verschillende partijen (sport- en beroepsvisserij) verplicht zijn om zitting te nemen in een visstandbeheercommissie (VBC) en gezamenlijk een Visplan op te stellen, waarin invulling wordt gegeven aan een planmatige en duurzame visserij.
Omdat het Volkerak-Zoommeer is aangewezen als zogenaamd Natura 2000-gebied zijn voor het mogen uitoefenen van de visserij ook vergunningen op basis van de Wet Natuurbescherming benodigd. Aangezien het Volkerak-Zoommeer in drie provincies ligt, worden deze vergunningen verleend door de provincie Zeeland en de provincie Zuid-Holland. Laatstgenoemde doet dit tevens namens de provincie Noord-Brabant.

Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer

Op het Volkerak-Zoommeer zijn vijf beroepsvissers actief met diverse schepen die voorzien zijn van een visserijnummer (tussen haakjes), te weten dhr. Kooistra (TH1), dhr. Stouten (BRU41, BRU42), dhr. Bout (TH28), dhr. Van Dort (BZ2, BZ3, BZ6) en dhr. Van Ham (TH50). Deze vijf beroepsvissers zijn allen lid van de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer.


Samenwerking in VBC Volkerak-Zoommeer

Sportvisserij Zuidwest Nederland en de verschillende beroepsvissers hebben allemaal zitting in de Visstandbeheercommissie Volkerak Zoommeer. Door deze VBC is een Visplan opgesteld, waarin is vastgelegd hoe de visserij op een duurzame en voor alle partijen acceptabele wijze zal worden uitgevoerd. De samenwerking binnen de VBC is uitstekend en wordt gezien als voorbeeld voor diverse andere VBC’s waar de zaken stroever verlopen.

Vismethoden beroepsvisserij


Fuikenvisserij
Alle vijf beroepsvissers mogen op het Zoommeer, het Schelde-Rijnkanaal en het Bathse Spuikanaal met schiet- en hokfuiken vissen op aal en wolhandkrab. Nabij de Bergse Diepsluis is het op enkele locaties ook toegestaan om in fuiken bijgevangen bot te behouden. Eén beroepsvisser, dhr. Kooistra (TH1), heeft toestemming om met schiet- en hokfuiken op het zuidelijke Schelde-Rijnkanaal (het zogenaamd Antwerps Kanaalpand) te vissen. In de VBC is afgesproken dat de beroepsvissers in de fuiken bijgevangen snoekbaars onder voorwaarden mogen behouden. Zie voor meer informatie over deze voorwaarden de paragraaf ‘minimummaten en quota’. Alle andere bijgevangen vissen dienen direct levend te worden teruggezet.
Met ingang van 1 december 2017 is het westelijk deel van het (Krammer)Volkerak weer vrijgegeven voor de fuikenvisserij op aal en wolhandkrab. Het oostelijk deel (de grens ligt ongeveer op de noord-zuidlijn 1 km ten oosten van de monding van het Schelde-Rijnkanaal ligt) is tot op heden nog gesloten voor de fuikenvisserij.

Van 1 september t/m 30 november geldt een gesloten tijd voor aal. In deze periode mag niet met aalvistuigen (fuiken) worden gevist. Wel is het voor beroepsvissers mogelijk om in deze periode ontheffing aan te vragen voor de wolhandkrabvisserij, met aangepaste fuiken die voorzien zijn van een ontsnappingsgelegenheid voor aal. De controle van deze visserij is streng, waardoor het ongewenst onttrekken van aal is uitgesloten.

Zegenvisserij

In de winterperiode (1 oktober tot en met 31 maart) wordt er door dhr. Kooistra (TH1, op het Zoommeer) en dhr. Van Ham (TH50, op het Krammer-Volkerak) met de zegen gevist. Deze visserij is gericht op de vangst van brasem, die levend als pootvis wordt verkocht aan hengelsportverenigingen. Naast brasem mag bijgevangen snoekbaars worden behouden in de periode van 1 oktober tot en met 14 februari. Vanaf 15 februari t/m 31 maart dient alle gevangen snoekbaars direct te worden teruggezet. Alle overige vissoorten moeten te allen tijde direct worden teruggezet.
Naast de pootvisvisserij in de winter vraagt de Vereniging van Beroepsvissers jaarlijks een ontheffing aan om met de (ring)zegen op harder te vissen. De hardervisserij vindt met name plaats in juni, maar de laatste jaren is niet of nauwelijks gebruikt gemaakt van deze ontheffing.


Vangstregistratie beroepsvisserij

De beroepsvissers zijn verplicht om hun vangsten bij de zegenvisserij en bijvangsten van snoekbaars in de fuikenvisserij te registreren en door te geven aan de VBC. Om te garanderen dat dit daadwerkelijk en naar waarheid gebeurt, vinden er regelmatig onaangekondigde BOA-controles plaats.
Voor wat betreft de registratie van de onttrekking van aal en wolhandkrab, zijn de beroepsvissers gehouden aan de eisen die het Ministerie van Economische Zaken hieraan stelt.

Snoekbaarsonttrekking sportvisserij

Sportvissers moeten in het bezit zijn van een zogenaamde onttrekkingsvergunning om snoekbaarzen mee te mogen nemen voor eigen consumptie. Belangrijkste voorwaarde van deze vergunning is dat sportvissers verplicht zijn het aantal onttrokken snoekbaarzen te melden bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Daardoor bestaat er een volledig beeld van de visonttrekking door sport- en beroepsvisserij.

 Afbeelding: Vangstregistratiekaart roofvis Sportvisserij Zuidwest Nederland


Minimummaten en quota

Voor de brasem wordt een minimummaat gehanteerd van 42 centimeter en is het quotum momenteel 100 ton. In de praktijk varieert de jaarlijkse onttrekking sterk en ligt tussen de 30 en 100 ton. Voor de snoekbaars is naast de wettelijke minimummaat van 42 centimeter ook een maximummaat ingesteld van 70 centimeter, die zowel voor sport- als beroepsvissers geldt. Er is een quotum afgesproken van 6,3 ton. Dit is het gezamenlijke quotum voor sport- en beroepsvisserij. In de praktijk is de gezamenlijke jaarlijkse snoekbaarsonttrekking minder dan 1 kg per hectare.
In de ontheffing voor de hardervisserij is een quotum opgenomen van 1.500 kg per jaar.

De huidige quota voor brasem en snoekbaars zijn gebaseerd op een visstandbemonstering uit 2008 en de vangstontwikkelingen door sport- en beroepsvisserij. Gezien de veranderingen in de visstand, is een herijking nodig. Daarom hebben Sportvisserij Zuidwest Nederland en de Vereniging van Beroepsvissers eind 2016 de afspraak gemaakt dat er een nieuw onderzoek moet komen naar de visstand, waarna de quota opnieuw worden vastgesteld. Dit onderzoek zou in eerste instantie plaatsvinden in de winter van 2016/2017, maar vanwege het lange vergunningentraject was dit niet haalbaar. In het najaar van 2017 zal het onderzoek alsnog plaatsvinden.


Visgebieden

Vanuit natuurwetgeving (Natura 2000/Wet Natuurbescherming) is bepaald dat niet op alle plaatsen mag worden gevist. Op onderstaande kaarten is te zien wat de visgebieden in welke periode zijn. Opvallend is dat de kaarten van sport- en beroepsvisser voor het Krammer-Volkerak (Provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant) op diverse locaties van elkaar verschillen. Deze verschillen zorgen voor onduidelijkheid op het water en zijn vanuit de sportvisserij ongewenst. Ook de beroepsvissers hebben aangegeven van deze verschillen af te willen en een verzoek tot aanpassing van deze kaarten ligt voor bij de Provincie Zuid-Holland.

Vermoeden van visstroperij?

Wanneer je – met bovenstaande informatie in het achterhoofd – het vermoeden hebt van visstroperij kan je hier melding van maken via ons contactformulier. Vul alle velden zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij bij eventuele vragen contact met je op kunnen nemen. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld.

Ook kan je contact opnemen met Rian de Jong (tel: 06 - 19971139) van Sportvisserij Zuidwest Nederland en/of Frank Mous (tel: 06 - 52795372 / frank-mous@outlook.com), secretaris van de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer.

Wanneer je een urgente melding hebt buiten kantooruren, kan je ook bellen met het landelijke meldpunt visstroperij van de NVWA (0900-0388, 24 uur per dag).

We willen nadrukkelijk aangeven dat een vermoeden van stroperij niet direct betekent dat het ook daadwerkelijk stroperij is. Speel daarom nooit voor eigen rechter door vistuigen te vernielen, maar neem bij vermoedens altijd contact op met de genoemde instanties.

Laatste nieuwsberichten

09-05-2017 Hengelvangsten Volkerak-Zoommeer 2016
25-10-2016 Sport- en beroepsvisserij samen op het Volkerak-Zoommeer
13-06-2016 Roofvisvangsten Volkerak-Zoommeer stabiliseren
09-03-2016 Visplan Volkerak-Zoommeer

Legenda kaart beroepsvisserij 
Groen = zegenvisserij (pootvis) periode 1 oktober – 31 maart
Arcering = fuikenvisserij – jaarrond toegestaan
Legenda kaart sportvisserij
Blauw = sportvisserij jaarrond toegestaan
Rood = sportvisserij toegestaan in de periode april tot en met juli