Visserij op het Volkerak-Zoommeer

Geactualiseerd op 26 juli 2018 

Op het Volkerak-Zoommeer wordt gevist door zowel de sport- als de beroepsvisserij. Deze partijen zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het visstandbeheer.
Bij sportvissers bestaat soms onduidelijkheid of zelfs onbegrip over de beroepsmatige visserij op het Volkerak-Zoommeer. Deze pagina is bedoeld om openheid te geven over de visserij en daarmee onduidelijkheden weg te nemen. 

Foto: Bram Bokkers

Toestemmingen en vergunningen

Om op het Volkerak-Zoommeer te mogen vissen, geeft het Ministerie van Economische Zaken toestemmingen en machtigingen uit aan diverse partijen. Sportvisserij Zuidwest Nederland heeft een machtiging waarmee het voor VISpashouders is toegestaan om met hengels te vissen. Daarnaast worden er aan de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer toestemmingen uitgegeven voor fuikenvisserij op aal, wolhandkrab en bot en zegenvisserij op brasem, snoekbaars en harder. In de toestemmingen is als voorwaarde opgenomen dat de verschillende partijen (sport- en beroepsvisserij) verplicht zijn om zitting te nemen in een visstandbeheercommissie (VBC) en gezamenlijk een Visplan op te stellen, waarin invulling wordt gegeven aan een planmatige en duurzame visserij.
Omdat het Volkerak-Zoommeer is aangewezen als zogenaamd Natura 2000-gebied zijn voor het mogen uitoefenen van de visserij ook vergunningen op basis van de Wet Natuurbescherming benodigd. Aangezien het Volkerak-Zoommeer in drie provincies ligt, worden deze vergunningen verleend door de provincie Zeeland en de provincie Zuid-Holland. Laatstgenoemde doet dit tevens namens de provincie Noord-Brabant.

Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer

Op het Volkerak-Zoommeer zijn vijf beroepsvissers actief met diverse schepen die voorzien zijn van een visserijnummer (tussen haakjes), te weten dhr. Kooistra (TH1), dhr. Stouten (BRU41, BRU42), dhr. Bout (TH28), dhr. Van Dort (BZ2, BZ3, BZ6) en dhr. Van Ham (TH50). Deze vijf beroepsvissers zijn allen lid van de Vereniging van Beroepsvissers van het Volkerak-Zoommeer.


Samenwerking in VBC Volkerak-Zoommeer

Sportvisserij Zuidwest Nederland en de verschillende beroepsvissers hebben allemaal zitting in de Visstandbeheercommissie Volkerak Zoommeer. Door deze VBC is een Visplan opgesteld, waarin is vastgelegd hoe de visserij op een duurzame en voor alle partijen acceptabele wijze zal worden uitgevoerd. De samenwerking binnen de VBC is uitstekend en wordt gezien als voorbeeld voor diverse andere VBC’s waar de zaken stroever verlopen. 
Eind 2017 hebben Sportvisserij ZWN en de Vereniging van Beroepsvissers een groot visstandonderzoek laten uitvoeren. Een expertgroep brengt een advies uit aan de genoemde partijen met betrekking tot een nieuw quotum voor brasem en snoekbaars. Dit advies wordt gebruikt voor een nieuw Visplan, welke op 1 oktober 2018 in moet gaan.

Vismethoden beroepsvisserij


Fuikenvisserij
Alle vijf beroepsvissers mogen op het Zoommeer, het Schelde-Rijnkanaal en het Bathse Spuikanaal met schiet- en hokfuiken vissen op aal en wolhandkrab. Nabij de Bergse Diepsluis is het op enkele locaties ook toegestaan om in fuiken bijgevangen bot te behouden. Eén beroepsvisser, dhr. Kooistra (TH1), heeft toestemming om met schiet- en hokfuiken op het zuidelijke Schelde-Rijnkanaal (het zogenaamd Antwerps Kanaalpand) te vissen. In de VBC is afgesproken dat de beroepsvissers in de fuiken bijgevangen snoekbaars onder voorwaarden mogen behouden. Zie voor meer informatie over deze voorwaarden de paragraaf ‘minimummaten en quota’. Alle andere bijgevangen vissen dienen direct levend te worden teruggezet.
Met ingang van 1 december 2017 is het westelijk deel van het (Krammer)Volkerak weer vrijgegeven voor de fuikenvisserij op aal. Het oostelijk deel (de grens ligt ongeveer op de noord-zuidlijn 2 km ten oosten van de monding van het Schelde-Rijnkanaal ligt) is tot op heden nog gesloten voor de fuikenvisserij.

Van 1 september t/m 30 november geldt een gesloten tijd voor aal. In deze periode mag niet met aalvistuigen (fuiken) worden gevist. Wel is het voor beroepsvissers op het Zoommeer en de kanalen mogelijk om in deze periode ontheffing aan te vragen voor de wolhandkrabvisserij, met aangepaste fuiken die voorzien zijn van een ontsnappingsgelegenheid voor aal. De controle van deze visserij is streng, waardoor het ongewenst onttrekken van aal is uitgesloten.

Zegenvisserij

In de winterperiode (1 oktober tot en met 31 maart) wordt er door dhr. Kooistra (TH1, op het Zoommeer) en dhr. Van Ham (TH50, op het Krammer-Volkerak) met de zegen gevist. Deze visserij is gericht op de vangst van brasem, die levend als pootvis wordt verkocht aan hengelsportverenigingen. Naast brasem mag bijgevangen snoekbaars worden behouden in de periode van 1 oktober tot en met 14 februari. Vanaf 15 februari t/m 31 maart dient alle gevangen snoekbaars direct te worden teruggezet. Alle overige vissoorten moeten te allen tijde direct worden teruggezet.
Naast de pootvisvisserij in de winter vraagt de Vereniging van Beroepsvissers jaarlijks een ontheffing aan om met de (ring)zegen op harder te vissen. De hardervisserij vindt met name plaats in juni, maar de laatste jaren is niet of nauwelijks gebruikt gemaakt van deze ontheffing.


Vangstregistratie beroepsvisserij

De beroepsvissers zijn verplicht om hun vangsten bij de zegenvisserij en bijvangsten van snoekbaars in de fuikenvisserij te registreren en door te geven aan de VBC. Om te garanderen dat dit daadwerkelijk en naar waarheid gebeurt, vinden er regelmatig onaangekondigde BOA-controles plaats.
Voor wat betreft de registratie van de onttrekking van aal en wolhandkrab, zijn de beroepsvissers gehouden aan de eisen die het Ministerie van Economische Zaken hieraan stelt.

Snoekbaarsonttrekking sportvisserij

Sportvissers moeten in het bezit zijn van een zogenaamde onttrekkingsvergunning om snoekbaarzen mee te mogen nemen voor eigen consumptie. Belangrijkste voorwaarde van deze vergunning is dat sportvissers verplicht zijn het aantal onttrokken snoekbaarzen te melden bij Sportvisserij Zuidwest Nederland. Daardoor bestaat er een volledig beeld van de visonttrekking door sport- en beroepsvisserij.

 Afbeelding: Vangstregistratiekaart roofvis Sportvisserij Zuidwest Nederland


Minimummaten en quota

Voor de brasem wordt een minimummaat gehanteerd van 42 centimeter en is het quotum momenteel 100 ton. In de praktijk varieert de jaarlijkse onttrekking sterk en ligt tussen de 30 en 100 ton. Zoals eerder geschreven, werken Sportvisserij ZWN en de Vereniging van Beroepsvissers momenteel aan een nieuw Visplan, welke op 1 oktober 2018 in moet gaan. Voor de snoekbaars is naast de wettelijke minimummaat van 42 centimeter ook een maximummaat ingesteld van 70 centimeter, die zowel voor sport- als beroepsvissers geldt. Er is een quotum afgesproken van 6,3 ton. Dit is het gezamenlijke quotum voor sport- en beroepsvisserij. In de praktijk is de gezamenlijke jaarlijkse snoekbaarsonttrekking minder dan 1 kg per hectare.
In de ontheffing voor de hardervisserij is een quotum opgenomen van 1.500 kg per jaar. 

Ontheffing sportvisserij vaarverbod gedeelten Volkerak-Zoommeer 

Sportvisserij ZWN beschikt over een ontheffing van Rijkswaterstaat van het vaarverbod van gedeelten van het Volkerak-Zoommeer. Dit betreft delen van het Volkerak-Zoommeer waar Sportvisserij ZWN een WNb-vergunning van de Provincies voor heeft. De gele betonning voorzien van het zogenaamd A1 topteken (zie afbeelding), geldt dus niet overal voor sportvissers met een VISpas. Op de kaarten onderaan deze pagina is aangegeven voor welke gebieden deze ontheffing geldt. 


Afbeelding gele betonning met A1 topteken

Visgebieden

Vanuit natuurwetgeving (Natura 2000/Wet Natuurbescherming) is bepaald dat niet op alle plaatsen mag worden gevist. Op onderstaande kaarten is te zien wat de visgebieden in welke periode zijn. Opvallend is dat de kaarten van sport- en beroepsvisserij voor het Krammer-Volkerak (Provincie Zuid-Holland en Noord-Brabant) op diverse locaties van elkaar verschillen. Deze verschillen zorgen voor onduidelijkheid op het water en zijn vanuit de sportvisserij ongewenst. Ook de beroepsvissers hebben aangegeven van deze verschillen af te willen en een verzoek tot aanpassing van deze kaarten ligt voor bij de Provincie Zuid-Holland. 

Beroepsvisserij
Medio 2017 is een nieuwe vergunning vanuit de Wet Natuurbescherming verleend aan de beroepsvissers voor het Krammer-Volkerak. In de kaart met visgebieden zijn beperkte wijzigingen doorgevoerd. De belangrijkste voorwaarden zijn verder dat de visserij (fuiken en zegen) minimaal 25 meter buiten de vooroeververdediging en 50 meter buiten de instroomopeningen plaats moet vinden. Waar geen vooroeververdediging aanwezig is, geldt de bijzondere betonning ten behoeve van de recreatievaart en/of de dieptelijn van -1.75m NAP.

Sportvisserij
Waar een vooroever aanwezig is, is vissen toegestaan vanaf 25 meter uit de buitenteen van de vooroever.

Vermoeden van visstroperij?

Wanneer je – met bovenstaande informatie in het achterhoofd – het vermoeden hebt van visstroperij kan je hier melding via www.meldvisstroperij.nl. Vul alle velden zo uitgebreid mogelijk in, zodat wij bij eventuele vragen contact met je op kunnen nemen. Uiteraard wordt je informatie vertrouwelijk behandeld.

We willen nadrukkelijk aangeven dat een vermoeden van stroperij niet direct betekent dat het ook daadwerkelijk stroperij is. Speel daarom nooit voor eigen rechter door vistuigen te vernielen, maar neem bij vermoedens altijd contact op met de genoemde instanties.

Klik op een kaart hieronder om deze groter te kunnen bekijken
Kaart Volkerak Sportvisserij:
verticale strepen = geen bevissing, horizontale strepen
= bevissing van 1 april t/m 31 juli, horizontale én verticale
strepen (ruitjes) = jaarrond bevissing, niet-gemarkeerde
gebieden = jaarrond bevissing. Voor de blauw gearceerde gebieden geldt dat sportvissers hier op vertoon van hun
VISpas ontheffing hebben van het vaarverbod vanuit het
BPR.
Kaart Volkerak Beroepsvisserij:
verticale strepen = geen bevissing, horizontale strepen
= bevissing 1 april t/m 30 juni, horizontale én verticale
strepen (ruitjes) = jaarrond bevissing, niet-gemarkeerde
gebieden = jaarrond bevissing. Voor de oranje/geel
gearceerde gebieden geldt dat in de periode 15 april -
15 augustus een afstand gehanteerd dient te worden van
300 m ten opzichte van voor de visdief geschikte
broedplekken, zijnde open terreinen zonder begroeiing of
met spaarzame of korte grazige vegetatie (dit dienen de beroepsvissers jaarlijks voor 15 maart met de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid vast te stellen).
NB ten westen van de rode lijn mag met fuiken worden
gevist, ten oosten van de rode lijn is het vissen met fuiken verboden.
Kaart Zoommeer Sportvisserij:
verticale strepen = geen bevissing, horizontale én
verticale strepen (ruitjes) = jaarrond bevissing,
niet-gemarkeerde gebieden = jaarrond bevissing.
Voor de blauw gearceerde gebieden geldt dat
sportvissers hier op vertoon van hun VISpas
ontheffing hebben van het vaarverbod vanuit het BPR.
Kaart Zoommeer Beroepsvisserij:
verticale strepen = geen bevissing, niet-gemarkeerde
gebieden = jaarrond bevissing.
NB Op het gehele Schelde-Rijnkanaal, inclusief het
zuidelijk deel (Antwerps Kanaalpand) en het Bathse
Spuikanaal mag worden gevist.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.